Start arrow De 10 vanligaste orsakerna till att projekt inte lyckas

 
"Förbättrad produktivitet och effektiv hantering av projekt, löner och fakturering med QBIS."

Torbjörn Grahn
VD, Condesign

De 10 vanligaste orsakerna till att projekt inte lyckas

Affärsbehov och krav ändras så snabbt idag att projektledaren bör vara fullt medveten om situationer även på affärsnivå. Detta kan leda till att projekt som levereras på utsatta mål blir överflödiga och misslyckade då resultatet inte längre är rimligt eller aktuellt för verksamheten.

Statistik från GartnerGroup visar att 30 % av IT-projekten aldrig når ett fruktbart resultat. I genomsnitt överskrider 51 % budget med över 189 % och endast 74 % levererar det som utlovats vad gäller funktionalitet och förbättringar.

De viktigaste orsakerna till såpass dåliga utfall är brist på kontrollerad projektledning och brist i kommunikationen mellan verksamhetsansvariga och IT-organisationen.

Det är nödvändigt att projektledare har en genuin förståelse för verksamhetens mål och riktlinjer. Då kan projektens status mätas regelbundet så att de stämmer överens med mål och riktlinjer.

De 10 vanligaste orsakerna till att projekt fallerar är:

  1. Projektägare är ofta inte engagerade själva i att förmedla verksamhetsmålen till projektledaren och löpande se till att projekten leder mot dem genom projektledningen och delmålen för respektive projekt.
  2. Projektet möter inte de strategiska målen som företaget har. Om relaterade verksamhetsmål inte är tydligt definierade kommer projektet inte att kunna leverera det rätta och verkliga värdet för verksamhetens affärsprocesser.
  3. Projekt startas på felaktiga grunder. Vissa initieras på svaga argument som exempelvis att ny teknik implementeras oavsett om det kan tillmötesgå verksamhetsbehovet. Samma gäller projekt som inte anpassas till befintlig teknik. Detta resulterar oftast i att tid och kostnader sakta ökar utöver de ursprungliga budgetar som satts.
  4. Dålig resurshantering. Detta kan visa sig genom att det inte finns tillräckligt med dedikerade resurser (Projektledare och Projektdeltagare) allokerade till projektet. Projektdeltagare kan sakna tillräcklig erfarenhet och/eller kompetens inom sitt område. Personer som ingår i den ordinarie linjeverksamheten kan tro sig klara projektledningsrollen men har bara 40 % av sin tid att lägga på projektet. Dessa personer kan ha fokus på att få sin tid att räcka till ordinarie sysslor samt projektledningsuppgifter istället för att ha fokus på att jobba inom projektets tidsplan.
  5. Otydliga projektmål. Otydliga beskrivningar av projektfördelar eller vilka tillvägagångssätt som är tilltänkta för att nå resultaten.
  6. En ej komplett projektplan, en plan som tidsmässigt inte är aktuell längre, för lite tid spenderad på projektplaneringsarbete samt för lite tid spenderad på projektledningsarbete.
  7. Projektlednings-”värden” analyseras inte löpande under projektperioden för att värdera ”baseline”-kostnader mot de verkliga kostnaderna vid en specifik tid i projektet. Ofta görs detta i slutet av projektet då det är för sent att korrigera fokus eller genomföra åtgärder.
  8. Otillräckligt med resurser och felberäkningar i projektens budget. Detta är en av de största felkällorna. Därför misslyckas projekt med att nå sina definierade mål och värden inom de kvalitetsramar som varit nödvändiga.
  9. Företag saknar formella projektledningsstandarder eller ”best practice” för att möta verksamhetens behov av stöd vid projektledning. Många företag vill inte investera i att ta fram någon standard för hur projekt skall genomföras. Inte heller för hur företaget ska kunna arbeta mest effektivt när det gäller tid och kvalitet. Många företag ser inte fördelen med att använda genomtänkta standarder för projekthantering, projektplanering och Project management. Att ta vara på en passande standard och anpassa den till verksamhetens behov kan leda till många lyckade effekter. Helt plötsligt kan kollegor dra nytta av varandras tidigare erfarenheter från genomtänkta och välplanerade arbeten och sätt att leda projekt. Dessa erfarenheter kan utvecklas och återanvändas i företaget.
  10. Långt ifrån alla projekt går igenom ett formellt projektavslut där för- och nackdelar diskuteras och dokumenteras. Det bör göras för att kunna dra nytta och lärdom av misstag eller felaktiga beslut och undvika att dessa upprepas igen.

Hur kan QBIS Projekt reducera några av ovan nämnda risker:

QBIS Projekt har utvecklats med bland annat ovanstående faktorer som grundtankar. Det har lett till ett verktyg som underlättar för projektdeltagare, projektledare och andra intressenter så att de enkelt ska kunna uppnå projektets mål och kvalitetskrav. QBIS Projekt har också ett överskådligt och användarvänligt utseende som gör det enkelt att se hur olika projekt framskrider och detta närsomhelst och från alla ställen där du har tillgång till Internet.

QBIS Projekt ger dig möjlighet att lära och dra nytta av tidigare projekt som lyckats. Med enkelhet kan man kopiera projektmodellen med instruktioner till nya liknande projekt. Delar i projekt som varit mindre lyckade kan med fördel tas om hand efter projektet och bearbetas till att effektivisera. På så sätt undviker man att misslyckanden upprepas.

QBIS Projekt erbjuder inte bara ett verktyg som ger dig och din organisation en bättre möjlighet att lyckas i projektledning, utan gör även projektledningsarbetet roligare och bekvämare för dig.

 

 
Vi använder QBIS
Upptäck vad QBIS kan göra för dig
Google+