Change Log

QBIS blir ständigt bättre. Vi lyssnar på önskemål från våra kunder och vårt hängivna team ser till att QBIS utvecklas för att bli det bästa systemet på marknaden.

Här listar vi alla uppdateringar vi gör i QBIS.

Augusti uppdatering 2019

Nytt

Tidmodulen

Tilldelning av tid för löneavvikelser till projekt

 • För företag som vill hålla reda på vilken projektaktivitet en viss löneavvikelse är kopplad till är det nu möjligt med denna helt nya funktion. Den nya funktionen gör det möjligt att ansluta en löneaktivitet till en  projektaktivitet för att hålla reda på verkliga kostnader per projekt och kostnadsställe (avdelning). Detta kan sedan exporteras till lönesystemet (Hogi Lön Plus). Möjligheten att använda den här funktionen styrs i systemmodulen och är som standard inaktiverad.
  De timmar som är registrerade på enlöneaktivitet kommer att placera de registrerade timmarna på projektaktiviteter på olika sätt beror på vilken metod som är vald (Manuell, Automatisk eller en en kombination)

Automatiskt minustecken på avvikelser som är inställda på att vara endast negativa när du registrerar avvikelsesvärden på tidkortet

 • För en anställd som registrerar tid på löneaktiviteter som endast tillåter negativa värden, har det nu blivit mer användarvänligt eftersom QBIS automatiskt lägger till ett minustecken till värdet utan att användaren behöver göra det. Detta aktiveras automatiskt för löneaktiviteter som har konfigurerats för att endast tillåta negativa värden.

Utläggsmodulen

Utläggsrapport – Kvitton

 • En ny rapport tillgänglig för Utläggs-modulen. I kvittoanalysrapporten finns alla detaljer som behövs för att analysera de fordringar som anställda har och fakturerbara kvitton i din organisation. Rapporten finns tillgänglig i rapportmodulen under rubriken Utlägg.

Utläggsrapport – Milersättning

 • En ny rapport tillgänglig för Utläggs-modulen. I milersättningsanlysrapporten finns alla detaljer som behövs för att analysera de fordringar som anställda har och fakturerbara milersättningar i din organisation. Rapporten finns tillgänglig i rapportmodulen under rubriken Utlägg.

Utläggsrapport – Traktamenten

 • A new report available for the Expense Module. The Lodging analysis report you all the details needed for analysing the claimed and billable lodgings in your organisation.Rapporten finns tillgänglig i rapportmodulen under rubriken Utlägg.
 • En ny rapport tillgänglig för Utläggs-modulen. I traktamensanalysrapporten finns alla detaljer som behövs för att analysera de fordringar som anställda har och fakturerbara milersättningar i din organisation. Rapporten finns tillgänglig i rapportmodulen under rubriken Utlägg.

Snabbvy av kvittobilden på sidan Godkänn utlägg så att en chef eller administratör enkelt kan se alla bifogade bilder/PDF på ett ställe

 • För att förenkla för administratörer finns nu en ny vy som man kommer åt på varje rad på sidan Godkänn utlägg. I denna vy kan man både se kvittonbilderna och redigera uppgifterna ifall dessa är fel så länge utlägget inte är fakturerat.

Förbättringar

Tidmodulen

Tidrapporten Sammanställning av löneaktiviteter har fått stöd för Excel exporter

 • The Salary Activity Statement report has been improved with Excel export functionality. Now you can choose to export your report data for further analysis to an Excel document.

Blockera manuella registreringar på tidkortet medan Timer körs, för att undvika felaktiga registreringar när Timern stoppas

 • För att undvika felaktiga registreringar på tidkortet när Timer-funktionen används på Arbetstids-Widgeten har en blockering av registreringar på tidkortet införts när Arbetstids-Widgeten körs. Som anställd eller chef visas ett meddelande när du går in i tidkortet för att du ska kunna stoppa timern för att manuellt kunna redigera eller registrera tid.

Notifiering: Ditt tidkort är inte sparat

 • Att förlora registrerade timmar på tidkortet när användare råkar lämna sidan förebyggs nu genom ett meddelande som frågar om användaren vill fortsätta utan att spara ändringarna först eller inte.
Ändrad rubrik på sidan Stäng Månad för att förtydliga att det avser månader
 • Kolumnrubrikerna har ändrats för att tydligare indikera att värdena refererar till månad.

Projektmodulen

Projekt-fakturerings förbättringar

Projektfakturasidorna och flödet har förbättrats för att öka synligheten. Alla historiska fakturor har flyttats till en ny sida för att endast visa historiska fakturadata.

 • Sidan Godkänn fakturor har rensats för att visa mer relevant information
  • Statusfiltret har tagits bort eftersom sidan bara ska visa fakturor som ännu inte är godkända. Syftet med sidan är att granska, uppdatera och godkänna utkast till fakturor.
  • Ett nytt kundsökningsfält har införts för att enkelt kunna bära ned listan över fakturor.
  • Fältet Väntande faktura har bytt namn till Godkänt belopp för att bättre återspegla dess syfte.
  • Fältet Ange fakturadatum har tagits bort från sidan eftersom det inte är tillämpligt på utkast till fakturor.
 • Sidan Förbered fakturor har rensats för att visa mer relevant information
  • Ett nytt kundsökningsfält har införts för att enkelt kunna bära ned listan över fakturor.
  • Kolumnfiltren har nu samlats in i en QBIS 2.0 standardfilterbehållare. De senast använda filtren är alltid standard.
  • Fältet Väntande faktura har bytt namn till Godkänt belopp för att bättre återspegla dess syfte.
  • Fältet Ange fakturadatum har tagits bort från sidan eftersom det inte är tillämpligt på fakturor i statusen Godkänd.
 • En ny Fakturahistorik-sida har införts för att innehålla all information om fakturor som har skickats till ett faktureringssystem.
  • På sidan Fakturahistorik visas bara fakturor med statusen Fakturering eller betald.
  • En väljare för datumintervall tillhandahålls för att filtrera endast ut fakturor under en viss period.

Projekttid och material – rapporten – nya filterinställningar

 • Filtren i rapporten har omarbetats totalt för att uppfylla QBIS 2.0-standarderna. Filtren har flyttats till en enda filterbehållare och kommer alltid att komma ihåg de senast använda inställningarna.

Globalt

Förbättringar av den fästade huvudmenyn
 • Ytterligare förbättringar har gjorts på huvudmenyn. När undermenyerna fästs för att stanna öppna på sidan och muspekaren svävar över en huvudmeny kommer undermenyn fortfarande att visa de valda alternativen som tillhör huvudmenyn. Vidare har vi lagt till så att senaste sidan för den aktuella huvudmenyn kommer att vara den som öppnas när användaren klickar på huvudmenyalternativet.

Åtgärdade buggar

Tidmodulen

Rulllisten fungerar inte korrekt på textfält i MobileUI

 • När det finns mer text i en aktivitetskommentar än möjligt att visa i det mobila användargränssnittet på tidkortet, klipptes texten av. Problemet har lösts genom att introducera rullningslister när texterna är längre än fönstret.

Klickbar länk från Förbered lön – Utlägg hamnade på en Qbis 1.0-sida och inte en QBIS 2.0-sida

 • Länken som finns på sidan Förbered lön för att lägga till eller ändra kvittotyper pekade fortfarande  på QBIS Classic. Länken har ändrats för att peka på QBIS 2.0 sidan för kvittotyper.

Navigeringsfältet dolde delvis Tidkortet i vissa upplösningar 

 • Navigeringsfältet dolde delar av tidkortet i vissa upplösningar.

Alternativ för godkännande av tid och material på sidan om godkännande av fakturor

 • Menyalternativet Mer -> Godkänn tid och material på sidan Godkänn fakturor hade gömts men är nu återställt för att vara synligt.

Fel vid registrering av löneaktivitet på tidkortet när tidsformatet är i decimalform

 • Ett konverteringsfel när man registrerade löneaktivitetsvärden och hade valt decimalformat upptäcktes och fixades.

När Pin-funktionen för undermenyn  är aktiverad fungerar inte sidfunktionen i ledighets-planeraren som förväntat

 • Alternativet för fästning av undermenyer var aktiverat, funktionen för utvidgning på ledighet-planeraren visade inte innehållet som förväntat.

Felplacering av kolumnerna på tidbladet (5 dagars vy)

 • Felaktig placering av kolumnerna på veckovyn på tidkortet har rättats.

Juni uppdatering 2019

Nytt

Spara sökfiltrets resultat i projektsidan

 • Spara sökfiltrets resultat på projektsidan när man återkommer till samma vy. Som projektledare behöver man ibland söka ut projekt i projektportföljen. Vi har förbättrat sökfiltret så att det kommer ihåg sökningen när man går tillbaka från ett projekt genom att trycka på ”TILLBAKA” knappen. Detta sparar tid, speciellt om projektportföljen innehåller flera projekt.

Stänga och godkänna månad mitt i en vecka

 • Innan dagens uppdatering krävde QBIS att användare rapporterade hela sin tid för veckan innan den stängs och godkänns. Detta orsakade problem för chefer, löneadministratörer och ekonomipersonal när man utför löne- och / eller faktureringsprocesser där månadsavslut infaller i mitten av en vecka. Problemet berodde på att användaren inte kunde stänga tidrapporten innan hela veckan var avslutad och medförde svårigheter att veta om arbetstagaren hade slutfört hela tiden för månaden eller inte. Detta kunde fördröja löne- och faktureringsprocessen flera dagar efter månadsavlut. Uppdateringen möjliggör nu att stänga och godkänna månaden mitt i en vecka. För mer information om hur du implementerar detta se här.

Huvudmeny mer användarvänlig med pin-alternativ för undermenyer

 • QBIS 2.0-menysystemet har upplevts ganska svårnavigerat på grund av att delobjekten kollapsade när muspekaren kom utanför menyområdet. Vi har implementerat en Pin-funktion som fäster undermenyerna så att undermenyobjekten syns även när musen ligger utanför menyområdet.

Förbättringar

Faktureringsförbättringar för projekt

Vi har gjort några uppenbara förbättringar i funktionen Projektfakturering för att göra användarupplevelsen bättre och att göra processen mer logisk.

 • Uppdaterat de funktioner som tillämpar QBIS-standarder i alla vyer.
 • Förbättringar av sidan ”Godkänn fakturor”.
 • Förbättringar av sidan ”Förbered fakturor”.
 • Skapat en ny sidvy som heter ”Fakturahistorik”.
 • Modifierat Visma Admin-exporten.

Övriga förbättringar

 • Ledighetsansökan enligt schema (helger). En förbättring har gjorts i ledighetsansökan gällande antalet dagar som har begärts ledigt när ansökan går över helger beroende på användarens schema samt hur det visas.
 • QBIS nya mobila gränssnitt. Buggfix från tidigare uppdatering.
 • Skapa ”du är offline” popup när användaren är offline i det mobila gränssnittet.
 • Pop-upen kommer att vara tydlig och stor med information om att QBIS inte går att använda förrän sidan är online igen.
 • Leverantörsfakturaimport från Fortnox till QBIS. Endast rader med kontonummer inom intervallen 4000-6999 kommer importeras som material i projektet i QBIS. Rader utan kontonummer kommer inte att importeras. Rader med kontonummer utom intervallet kommer inte att importeras.

Åtgärdade buggar

 • Ledighetsansökan: Felvisning vid ansökan om ledighet. När man gör en ny ledighetsansökan och innan den godkänns kan du se den blå i kalendern, men den blåa linjen täckte inte hela perioden.
 • Förbereda faktura: Ingen översättning för nedladdning Zip och Skicka som e-post.
 • Knappar på popupen översattes inte till svenska.
 • Kunde inte skapa faktura/specifikationsrapport om projektnamnet har ogiltiga tecken.
 • Fakturahanteraren: Externa kommentar visades inte för nya manuellt tillagda fakturor för fast pris per aktivitet.

Maj uppdatering 2019

Nytt

 • Helt nytt Mobilt användargränssnitt för att förenkla Tidsregistrering på mobiltelefoner. Som användare av QBIS kan du nu enkelt komma åt de viktigaste funktionerna genom en mobilanpassad dashbord som du får upp när du använder QBIS på mobilen.
  Mobilanpassningen innebär bland annat att alla inmatningsfält fungerar på samma sätt som du är van vid på mobila enheter. Vi har även lagt till stöd för PWA (Progressive Web Application) som tillåter att QBIS websida kan användas i helskärmsläge.
 • Vi har nu lanserat möjligheten att skapa detaljerade fakturaspecifikationer som inkluderar manuella ändringar gjorda i fakturahanteraren med bibehållen orginal registreringar och kommentarer. Skapade faktura specifikationer kan enkelt laddas ner direkt eller skickas per mejl i bifogad zipfil.

Förbättringar

 • Förbättrad terminologi och exporteringsmöjligheter. Några etiketter har bytt namn medan andra även har fått en funktionell uppdatering som ger en mer korrekt export till ekonomisystemet.
  Uppdateringen rör framförallt kostnadsställen, lönearter, konto, utlägg och moms. För mer information om ändringarna se här

Åtgärdade buggar

 • Det gick inte att exportera fakturaunderlag med 0 arbetstimmar och faktor 0 till Fortnox
 • Fakturatransaktionsrapporten visade blankt om summan av fakturan var 0
 • Widgeten Min Tid visade dagar som timmar under detaljerad information på löneaktiviteter som hade dagar satta
 • Fältet ”Moms nr. EU” under projekt -> kundregister tillät inte alphanumeriska tecken utan endast siffror
 • Värdet i kolumnen för total på tidkorted uppdaterades inte
 • Material som var tillagt med datum i den sista dagen av den valda perioden på Projekt tid och material rapporten visades inte i rapporten
 • Lodging Types page is crashing when it sorted by Active
 • Sidan för traktamenten under system modulen crashade när traktamentena sorterades efter Aktive kolumnen

April uppdatering 2019

Åtgärdade buggar

Ledighetsplaneraren

 • Åtgärdat så att användare med rättigheten Chef inte kan godkänna ledighetsansökningar efter att de blivit tillbakadragna .
 • Vid export av ledigheter till Excel exporterades inte alla veckor i Excelbladet i vissa fall.
 • I widgeten Planerad ledighet visades en dags ledighet som 1 timma
 • Linjerna för ledighet i ledighetsöversikten visade i vissa fall inte hela ledigheter korrekt

Projekt

 • Datumväljaren på fliken fakturahanteraren fungerade inte korrekt och värden uppdaterades ibland inte.
 • Projekttids -widgeten hade ett felaktigt fält kvar för projektnamnsförkortning som inte längre finns i QBIS 2.0 Projekt
 • Validering av timmar och procent vid tilldelning av tid för aktivitetsmedlemmar under projekt gjorde att det ibland inte gick att spara.
 • På sidan Godkännande av projektaktivitetstid gick det inte att godkänna rader i de fall där det saknades faktureringsrader.
 • Fälten Moms, Momskod och Anteckningar i artikelregistret sparades inte när artikeln redigerades

Rapporter

 • Kompbanksgrupper använde inte faktor vid uträkning av totala värdet i rapporten Sammanställning av löneaktiviteter
 • Projektanalysrapporten kunde visa inkorrekta värden för fakturerat värde
 • Projektanalysrapporten inkluderade inte värden för startdagen av vald period, kunde resultera i total värden som understeg förväntade
 • Kategorifiltret i Projekttid och materialrapporten tog bara hänsyn till första valda kategorin vid filtrering

HR- Modulen

 • Åtgärdat problem med att vissa schemavärden inte uppdaterades korrekt innan värdena sparades.

Nytt

Rapporter

 • Rapporten Kapacitetsutnyttjande – Anställd har fått förbättrad filtrering med möjligheten att exkludera löneaktiviteter från uträkningen

Löneexporter

 • Löneexporter i formatet PAXML kan nu exportera projektinformation vid export

Förbättringar

 • Prestandförbättring vid laddning av sidan Projektportföljen

 

Mars uppdatering 2019

Nytt

HR-Modulen

• Stöd för ej schemalagda raster och schemalagda intervall-aktiviteter. Tillagt stöd för möjligheten att minska tiden för flexibel lunch från löneaktiviteter, till exempel för OB, där detta behövs

Förbättringar

Tid-Modulen

• Vi har nu kunnat ta tillbaka de utmärkta sök- och beräkningsställena i utgifterna. Nu kommer företagets uppslag och hela platsen att visas som du har varit van vid.

Löneexporter

• Wint export – Tillagda extra kolumner på lönkonfigurationssidan för Wint löne export.

 

Projekt-Modulen

• Förbättrad prestanda när objekt flyttas mellan Godkänn tid och material och den öppen faktura i projekt-fakturahanteraren
• Problem med att filtret på statuskolumnen på fliken aktiviteter återställs efter att du har sparat sidan

Fakturaintegrationer

• Wint integration – Ange ownerId-fältet i API när faktura exprteras till Wint. Projektledaren sätts som fakturaägare.
• Wint integration – På fliken Grundläggande information på Kundkortet under projektet har ett nytt momsnummerfält lagts till för att användas på fakturor där momsnummer måste anges. Fältet exporteras i Wint-integrationen.

Reports

• Statusfilter tillagt till Projektresultat analys rapporten

Åtgärdade buggar

Dashboard
• Meddelande-länk för nya projekt i widgeten Personlig profil på dashboarden, länkar till QBIS 1-projekt istället för till QBIS 2.0-projektsidan.

Tid-modulen

• Åtgärdade problem med Automatisk stängning av dag inte fungerade
• Misslyckades med att visa listan på Godkänn tid-sidan efter att ändra filterinställningar. Problemet uppstod bara om användaren hade rättigheter att mass-godkänna och mass-stänga tidkort.
• Åtgärdat att vid vissa tillfällen kunde ett felmeddelande dyka upp på sidan ledighetsplaneraren
• Ett problem orsakade att e-postpåminnelser för sena tidkort inte skickades korrekt.

Projekt-modulen

• Ett problem med validering av projektaktiviteters beroenden mellan aktiviteter och föregångare orsakade ett felmeddelande även om det var korrekt konfigurerat.

Rapporter

• Projektresultatanalysrapporten har fått förbättringar och bugfixar
• Översättningskorrigering. Den svenska översättningen för ordet Actual på Projektresultatanalysrapporten var inte korrekt översatt.

Löneexporter

• Uteslutit textinnehåll från taggen <reshet> i PAXML exporten för att den ska gå igenom xml valideringen korrekt och accepteras av alla PAXML system

Anställda-modulen

• Om en användare ändrar rättigheten för Dashboard-modulen på redigera anställda-sidan till Ej tillgänglig är det inte möjligt att ändra tillbaka rättigheterna
• Problem åtgärdat som skapade fel på sidan när du lägger till avdelning utan att ha valt enhetstyp i Demo-databaser

Övrigt

Kontinuerliga förbättringar av infrastrukturen och miljön för förbättrad prestanda och tillförlitlighet
• E-post och meddelanden
• Olika uppgraderingar av servermiljön

Februari uppdatering 2019

Nytt

 • Crona Lön integration
  Integration mot Crona lön genom Crona Portal. Med integration behövs inga filexporter utan all överföring sker direkt mot Crona Portal som synkroniserar mot Crona Lön. Enkelt och smidigt.
 • Personalliggare för serviceyrken
  Nu har vi släppt personalliggare för andra brancher än byggbranchen

Förbättringar

Tidmodulen

 • Lägg till veckospann-filter så att det är möjligt att välja ut veckor för att godkänna eller stänga flera veckor.
  Som chef eller administratör stöder QBIS nu möjligheten att filtrera med veckointervall för godkännande sidan Godkänn Tid.
 • Historiken på Tidkort och utläggssblad ska inte sätta ihop förrän sidan är liten
  Historiken längst ner på tidkort och utläggssidorna har förbättrats för att hålla samma bredd som övriga sidan så att de inte blir hopdragna medan det finns utrymme kvar.

Löneexporter

 • Ändring av rubrik under Förbered Löner för Visma Lön export gällande val om exportera schemalagda timmar.
  I inställningar på sidan Förbered löner för Visma Lön var informationstexten om ”anställdas schemalagda timmar” missvisande och har ändrats så att det är uppenbart att Visma lön inte importerar schema utan endast validerar scheman.
 • Grupperade stämpeltids-avikelser exporterades dubbelt till Hogia Lön Plus
  Frånvaroregistreringar exporterade till avvikelsearter i Hogia Lön Plus har i vissa fall exporterats dubbelt. Detta om HR-scheman ej använts samtidigt som löneaktiviteten valts att gruppera intilliggande dagar vid exportering.

Åtgärdade buggar

Tidmodulen

 • Tidkort med automatisk stängning aktiverad är inte korrekt sparade
  När automatisk stängning av tidkort är aktiverat och tidkortet inte hade sparats innan stängningen utfördes sparades inte tidkortet korrekt.
 • Användare kan ta bort utläggsblad när det har status Verifierat
  Valideringen av utläggssbladets status fungerade inte som förväntat och det var möjligt att radera ett utläggssblad med status Verifierat

Projektmodulen

 • När projekt lades till som favorit skapades en länk för att skapa nytt projekt
  Favoritikonen hade tilldelats till projektets översiktssida av ett projekt av misstag. Ikonen har tagits bort eftersom det inte var möjligt att göra projekt till favorit, det skapade bara ett nytt projekt.
 • Validering misslyckades på projektdatum och aktivitetsdatum
  Otillräcklig validering för datum / tidformat för projekt och aktivitetsdatum kan skapa och göra fel när du sparar för vissa kunder.
 • UI-förbättringar på sidan Godkänn Tid
  User Interface-korrigeringar på sidan Godkänn tid under Tid
 • Ny tom sida när en ny aktivitet på sidan Redigera projekt läggs till
  I vissa fall när man skapade en ny aktivitet på sidan Projektaktivitet hoppade sökningen till en ny sida efter skapandet av den nya aktiviteten.
 • Första tillagda HR-avtalet kan skapa dubbletter
  I vissa fall när ett första HR-avtal skapades kunde en dubblett av avtalet skapas på samma gång

Rapporter

 • Rapporten Jämförelse av anställdas tid grupperas inte per avdelning när den exporteras till Excel
  Den exporterade Excel-rapporten visade detaljerad vy med anställda även om det inte var den valda vyn.
 • Felstavat filnamn för fakturatransaktions-rapporten
  Mindre problem med att korrigera filnamnet för nedladdade fakturatransaktions-rapporter

Ärendehantering

 • Kundanpassade Ärendehanteringsrapporter genereras felaktigt
  Vissa anpassade rapporter under Ärendehanteringen påverkades av ett problem som gjorde att den anpassade rapporten genererades felaktigt.

System

 • Fel uppstod i QBIS System om ingen företagslogotyp var
  Om det inte fanns någon företagslogotyp vald i systemmodulen, inträffade ett fel och skapade många felloggmeddelanden. Problemet påverkade aldrig någon användare.
 • Undermenyn Projektinställningar under System visadrs även om projektmodulen är inaktiverad
  Projektets undermeny var tillgänglig även om projektmodulen var inaktiverad och logga ut användaren om någon av projektundermenyerna valdes.
 • Resetyper under Utlägg – körsträcka har fått Mile och Mil ombytta i inställningar under System
  Engelska mil och Mil under inställningar i Systemmodulen för utlägg hade blivit förväxlade så att välja engelsk mil skulle visa mil på utläggsbladet ifall Mil var vald typ.

Övrigt

Förbättringar av infrastrukturen för bättre prestanda

Januari uppdatering 2019

Nytt

Tid modulen

 • Lägg till schemaläggningsinformation med kom / lunch /Gå på tidkortet
  En mycket efterfrågad funktion har nu släppts och visar schemalagda Kom/Lunch/Gå tiderna på tidkortet sidan tillsammans med de schemalagda timmarna

 • Kreditering av materialkostnad – för uppföljning av projekt
  För att fullt ut kunna utnyttja möjligheten att skapa krediteringar från QBIS, tillåter vi nu också att materialantalet har negativa värden.

Förbättringar

Projektmodulen

– Förbättringar av prestanda och användbarhet av Projektaktivitetssidan
För den här uppdateringen har vi mycket godis för att göra det enklare att hantera projektaktiviteter och vi har även fokuserat på sidans prestanda.

 1. Förbättrad prestanda när du redigerar och stänger redigeringsfönstret för aktiviteter.
 2. Efter att ha redigerat ett fält i aktivitetsvyn återställs sidan inte utan stannar där användaren är för att kunna behålla fokus.
 3. Tabbing från aktivitetsbudgetcellen (efter att du har ändrat ett värde) förflyttas nu markören till statuscellen i stället för att ladda om sidan och flytta fokus högst upp på projektaktivitetssidan.
 4. När ett datum ändras för en aktivitet, är nu så mycket snabbare och fokus kommer att hållas vid positionen efter att fältet lämnas.
 5. Ett problem med en kort frysning när tabbing från aktivitetsnummer till fältet Aktivitetsnamn utförs när du lägger till en ny aktivitet har nu rättats.
 6. En sorteringsorderproblem för kodkolumnen har blivit åtgärdat.
 7. När det finns fler aktiviteter än vad som kan visas på en enda sida, och dra och släpp funktionen används för att förflytta  aktiviteter kommer sidan automatiskt upp eller ner när du drar aktiviteten.
 8. Om du redigerar en aktivitet och väljer en tom rad i rullgardinen för en fas, kommer aktiviteten att försvinna, problemet har nu åtgärdats.

Tidmodulen

Inkludera projektkod och resultatenheter i PAXML-exporter
För att förbättra möjligheten att göra bokföring effektivt, stödjer QBIS PAXML-exporten nu export av projekt- och avdelningskoder.

Rapporter

 • Filtrera på avdelning och kategori i Projekttid och Material-rapporten.
  För att en projektledare enkelt ska kunna välja endast sina egna avdelningar, har nya filter avdelning och kategori introducerats i Projekttid och Material-rapporten.

 • Visa inaktiva Projektledare (PM) i analysresultatrapporten för projekt (Projektresultatanalys-rapporten
  Projektresultatanalysrapporten omfattade inte projekt där projektledaren hade inaktiverats. Nu inkluderas inaktiveraded projektledare (PM) i rapporterna där de valda datumen är inom där PM var aktiv.

QBIS Connect / API

 • GetProjectsFilter-metoden stöder inte flera kategorier i QBIS Connect
  Ett nytt API-anrop för att få projektkategorier har nu lagts till för att stödja QBIS 2.0 multikategorifält. API-anropet returnerar nu alla kategorier som har valts i QBIS.

Åtgärdade buggar

Systemmodulen

 • Om ”Semester aktivitet” är satt till True, ställer vi alltid ”Valbar” till True. ”
  Ett mindre problem har åtgärdats i den nya systemmodulen där Valbar alltid ska vara aktiv för aktiviteten när löneaktiviteten har ställts in som semesteraktivitet.

Övrigt

 • Infrastruktur- och applikationsbackend förbättringar
 • Från denna uppdateringen stöder vi inte längre Html-export av QBIS 1 rapporter.

December uppdatering 2018

Nytt

 • Systemmodulen har äntligen fått en uppdaterad UI-upplevelse med QBIS2.0-utseende. Den nya systemanvändarupplevelsen är tillgänglig för alla moduler utom CRM och Service Desk som är en kommande funktions-förbättring
 • Tillagd ny funktionalitet för Bulk Stängning av tidkort och rättigheter. Funktionen har flyttats från systemmodulen till sidan Godkänn tidkort och vi har ökat möjligheten att sätta behörigheter till funktion.

Förbättringar

Tidsmodul

 • Prestanda förbättringar på sidan Godkänn tid för att öka ökning av arbetsflödessvaret
 • De interna / externa kommentarfälten på tidkortet har fått några förbättringar
  • Förbättrad kommentarfältet så texten inte försvinner när ingången förlorar fokus
  • Ökad storleken på expanderings-ikonen för kommentarsfältet.
  • Tillagda prickar till slutet av kommentarfältet när hela texten inte visas för att visa att det finns mer.
  • Tillagd krympnings-ikon för att krympa utökat kommentarfält.

Rapporter

 • Lagt till filteralternativ för att utesluta utlägg för projekt-rapporten Projektresultatanalys

Ärendehantering

 • Förbättrad prestanda på Ärendehanteringssidan ger både snabbare svar på ärendensida och vid filtrering av sökresultat
 • Vid filtrering på Ärendehanteringssida visas nu ett meddelande med filtren synliga och tillgängliga när en sökning tar för lång tid istället för felsida.

Åtgärdade buggar

Dashboard

 • Åtgärdat ett problem med  överlappande text i widgeten Min tid

Personalmodul

 • Åtgärdat problem med duplicerade anställda i Anställda modulens rapport personuppgifter

Tidsmodul

 • Tillgängliga aktiviteter i QBIS 2.0 långtids-registrering uppdaterades inte när tidsintervall för tidsperioden ändrades och kunde visa aktiviteter som inte var tillgänglia
 • Det gick inte att stänga veckor automatiskt när du registrerade Ledigheter
 • Schema-förslags ska inte visas om HR Schema inte är aktiverat
 • På tidkortet kunde den inmatade kommentartexten se ut som den försvunnit när kommentarstext-rutan förlorade fokus när den faktiskt var dold

Projektmodul

 • Om andra städer med samma tidzon som Stockholm valdes på datorn orsakade det fel när du sparade projektaktiviteter.
 • Om du valde en projektkategori på sidan Projektöversikten kunde det hända att sidan slutade svara.

Projekt – Fakturaintegrationer

 • På sidan för Fortnox-fakturaintegrationsinställningar var det inte möjligt att ändra inställningen för ”Exportera projekt”

Ledighetsplaneraren

 • Stora korrigeringar av det visuella, det visades inte alltid täcker inte alltid rätt datum och problem med att visa felaktiga värden på översiktssidan. Problemet var bara ett visningsproblem och alla värden var korrekta i backend.

Ärendehantering

 • I vissa fall kunde problem uppstå i QBIS backend när systemet försökte ta bort hanterade ärenden genom e-postintegrationstjänsten

Användargränssnitt och användbarhetsförbättringar

 • Tillagd färgeffekt på filterknappen på projektportfölj-sidan när filtret är aktivt för att förbättra synligheten
 • Datumväljaren på sidan Godkänn utlägg använde fortfarande den gamla visuella komponenten, nu ändrad till QBIS-standarden Datum / Tid -väljaren

December Hotfix

2018-12-05

 • System-modulen har fått sig en uppfräschning och är nu en del av QBIS 2.0.
 • Åtgärdat ett problem med länken för att skicka påminnelser om sena tidkort i Attest-assistenten

2018-12-03

 • Förbättring av funktionen för Direkt-godkännande av tidkort. Restriktioner vilka som kan använda och möjligheten att styra vilka som kan använda Direkt-godkännande av tidkort med och utan avvikelser. Inställningar för rättigheterna ställs in av administratör i System modulen.
 • Problem som uppstod vid inloggning när tillgångsregler med IP adress omfång var aktiverat har åtgärdats.

November Hotfix

2018-11-27

 • Åtgärdat ett fel som påverkade vissa användare, som inte kunde öppna faktureringssidan i QBIS

2018-11-16

 • Starttider saknades vid XML exporter av Personalliggaren
 • Vid godkännande av tidkort kunde vissa anstälda saknas i listan om inte anställd låg under chef direkt.

November uppdatering 2018

Kommande integrationer

 • Inom kort kommer vi släppa Wint löne och fakturerings-integration. Integrationen ligger just nu i testfas.

Kommande nytt

 • System-modulen har nu fått ett nytt utseende och samma känsla som i övriga QBIS 2.0.
  NOTERING: Den nya system-modulen är sluttestfas och är förnärvarande inte synlig för användare. Ändringen kommer snart att rullas ut till administratörer i QBIS

Fakturerings Integrationer – Förbättringar

 • Export av traktamentsvärden till Visma Lön. Visma Lön exporten tar nu med summan för traktamente i exportfilen från QBIS till Visma.
 • För Visma administration integration application, including support for Byråstöd
 • Inkludera standardavvikelsen i PAXML exporten. Tidigare har standardavvikelsen exkluderats från PAXML exporten.
 • Tillagt stöd för Fortnox leverantörsfaktura godkännande-arbetsflöde för leverantörsfaktura-synkronisering mellan QBIS och Fortnox. Funktionen ger möjlighet att bara synkronisera leverantörsfakturor till QBIS som har godkänts i Fortnox.
  NOTERING: För att kunna använda funktionen måste attestflöde för leverantörsfakturor beställas och aktiveras i Fortnox och inställningen för Fortnoxintegrationen i QBIS måste aktiveras.

Dashboard / Widgets – Buggar fixade

 • Långtids-rapportering av ledighet gav felmeddelande vid ansökningar som överskred vissa längder
 • Länken för sena tidkort i ATTEST-ASSISTENTEN öppnade sidan för att godkänna tid med fel status filter.
 • Redigeringsfunktionen av aktivitets- faktor i widgeten PROJEKTTID har åtgärdats så att det nu går att redigera faktorn.

Projekt Fakturahanteraren – Förbättringar

 • Visa värden med decimaler i fakturahanteraren. Det är nu möjligt att få alla värden i Fakturahanteraren att visas med decimaler. Användaren har möjlighet att slå på eller av funktionen under projektinställningar.
 • Visa materialnamn i fakturahanteraren. Materialets namn är nu synligt i sektionerna så att projektledaren har en bättre möjlighet att veta vad posterna innehåller som godkänns för fakturering.
 • Ett förklarande tooltip har lagts till för delat fastpris om funktionen inte är tillgänglig. Tidigare var funktionsvalet delat fastpris dold när hela beloppet hade delats upp utan några synliga tecken varför. Nu är funktionen synlig men inaktiverad och med en förklarande text med anledningen.
 • Förbättra vyn i fakturahanteraren med rullningslisterna eftersom de förstör översikten. Rullningslisterna som visas på sektionerna i Fakturahanteraren på mindre skärmar är nu inaktiverade och sektionerna kommer nu istället att visas i vertikalt läge för att öka synligheten.

Ledighetsplaneraren – Buggar fixade

 • Rapportering av ledighet under längre tid misslyckades. Registrering av väldigt långa ledigheter kunde resultera i ett felmeddelande på grund av time-out från server.

Reporter – Förbättringar

 • Lagt till möjligheten att visa Lönaktivitetsgrupper i Löneaktivitetsrapporten. Som chef är det nu möjligt att se summan av t.ex. Övertid och inte bara de ingående värdena för alla anställda på ett ställe.

CRM – Buggar fixade

 • CRM Säljpipeline tar inte hänsyn till valutan vid beräkning av summor. När andra valutor användes beräknades inga valutaväxlingar till den valda valutan.

Reporter

 • Förbättradade beskrivningstexter för projektrapporten Projektriskbedömning för att öka förståelsen för rapportens syfte.

Övrigt

 • Allmänna buggfixar och förbättringar av språktexter

Oktober uppdatering 2018

Nytt

 • Exportera projektid till lönesystem som stöder PAXML-formatet
 • Aktivera negativa värden på Material för att stödja möjligheten att skapa kreditfakturor för Material.
 • Godkänn tid – Godkänn utan att titta på tidkortet, tillägg till filter och användbara kolumner för att förbättra godkännandet
  • Nu kan du direkt godkänna tidkort utan att gå igenom godkännandecykeln och titta på alla tidkort.
  • Nya kolumner visar om det finns några arbetstids-avvikelser och om det finns några godkända projekt timmar. Användbar med direktattest-funktionen för ett snabbare attest-förfarande.
  • Nya filter som gör att användaren kan filtrera på AvdelningChef och Vecka
  • Nya statusfilter för Stängda – ingen avvikelse och Stängda – avvikelser  istället för det gamla slutna statusfiltret för ett mer fint kornat urval.
  • Användarupplevelserna på sidan har förbättrats, inklusive en mer distinkt status kolumnvy och minimerad vy av sekundärfunktionsknapparna
   Godkänn utgifter
 • Användarupplevelserna på sidan har förbättrats, inklusive en mer distinkt status kolumnvy och minimerad vy av sekundärfunktionsknapparna
 • Fortnox Integration
  • Fortnox-leverantörsfakturasynkroniseraren har förbättrats för att göra materialets namn i QBIS tydligare genom att inkludera fakturanummer, leverantörsnamn och artikelnamn i QBIS-namnfälte materialnamn.
  • Om artikelnamnet inte finns på leverantörsfakturan synkroniserad från Fortnox hämtas istället fältet för kontobeskrivning

Projektrapporter – Buggar fixade

 • Projektresultatanalysrapport Kolumnväljare blir dold när graferna är kollapsade
 • Projektresultatanalysrapport Kolumnväljare och rapportkolumner var växlade.
 • Vissa QBIS 2.0-rapporter kan inte returnera värden när det är schema med ”Alla”  satt som period.
 • Vissa rapporter genereras inte i FF när du använder HTTPS

Lönexport – Buggar fixade

 • Heldags- registreringar hamnar utanför schema som saknas i Hogia Lön vid export från QBIS.

Faktura export – Bugs fixade

 • Bytt till skiftlägesokänslighet för jämförelser i Visma Admin fakturerings exporten.

Övrigt – Buggar fixade

 • ”Uppgiftsplanerare” på instrumentpanelen inte i kepsar
 • Quick Time Arrive Leave Widget – Automatisk stängning meddelandet visas ständigt för samma dag

Projektmallar – Buggar fixade

 • Skapa projekt via mall och anställd vars chef endast får läs-rättigheter på projekt-dokument

QBIS TouchScreen – Buggar fixade

 • Touchscreen avrundningsproblem överför felaktig registrering
  • På grund av en inkonsistens vid avrundningen av minuter i QBIS Stämpelklocka skapade den överförda arbetstiden ibland avvikelser.

September uppdatering 2018

Nytt

 • QBIS Projektfaktureringsintegration för Procountor

Uppdatering Augusti 2018

Tidkort långtidsfrånvaro – Ny

 • Registrering av långtidsfrånvaro, en efterlängtad funktion för tid-modulen har nu blivit släppt. Förenklad registrering av frånvaro på löneaktivitet för längre perioder för t.ex. längre semesterperioder eller sjukdomsperioder.

Projekt aktivitetslista – Buggar lösta

 • Vid uppdatering a projektlister visade sidnummer ”NaN” istället för det faktiska sidnummret.
 • Slutdatum visades inte för rader med faser.

Projekt – Buggar lösta

 • Visa inte pris och kostnad för användare. Som användare visades pris och kostnadsuppgifter på projekt om prismodellen var vald till ”Projektmedlem”.
 • Procentuella totalen av allokerad tid för en projektmedlem kunde överstiga 100% i redigera projektaktivitet.

Project invoice manager – Buggar lösta

 • Det var inte möjligt att registrera decimaltal för projektaktiviteter i faktureringshanteraren. Om ett decimaltal registrerades ändrades värdet till 0.
 • Om prismodellen ändrades på ett projekt med befintlig data visades felaktiga värden för fakturaunderlag.
 • Det var inte möjligt att registrera negativa värden vid redigering av fakturarader i fakturahanteraren. Detta gjorde att det t.ex inte gick att skapa kreditfakturor.

Redigera Projekt – Förbättringar

 • Multipla statusmeddelanden visades när användare sparade projekt. Nu visas endast ett meddelande.

Projektrapporter – Buggar lösta

 • Time format is not correct for Time Deviation Report. Due to an issue with date formatting in the Time Deviation Report the date field for employee and department level was showing ”NaN-NaN-NaN” instead of the date.
 • Tidsformat var inte korrekt för Tidsavviksrapport. På grund av ett problem med datumformatering i Tidsavviksrapporten visade datumfältet för anställd och avdelningsnivå ”NaN-NaN-NaN” istället för datumet.
 • Vid export av rapporten Projektresultatanalys till Excel med aktiviteter expanderade hamnade kolumnerna fel.

Tidrapporter – Ny

 • Tidsanalys av projektkategori – Anställd. Rapporten visar en jämförelse av hur mycket av den anställdas tid som läggs på en viss kategori av projekt. Rapporten kan användas för:
  • Se hur mycket dina anställda jobbat i FoU-projekt jämfört med totalt arbetad tid
  • Automatisk uträkning av FoU-avdrag
  • Få klara besked om ifall avdrag får göras eller inte

Reporter globala – Buggar lösta

 • Schemalagda rapporter skickades inte. Pga av ett fel med språkstöder fungerade inte schemaläggningen av rapporter korrekt.

Integrationer – Förbättringar

 • Stöd för Visma byråstöd i QBIS Visma administrationsintegration. Nu stöder QBIS Visma administrationsintegration Visma byråstöd addon så att byråer kan använda integration på ett enklare och mer effektivt sätt.

Språkstöd – Buggar lösta

 • Mix av språk på loginsidan. Problem med språkstödet gjorde att olika språk visades på loginsidan.

Ärendehantering – Buggar lösta

 • Ärendehanterings- svarsmail var blanka utan innehåll. Ett problem med email-mallar gjorde att vissa mail skickades blanka och utan innehåll.
 • Användare kan inte öppna ärenden. Ett fel med datumformat hindare vissa ärenden att kunna öppnas.

Mailaviseringar – Buggar lösta

 • Länken till QBIS i ledighetsansökningsmail inte pekade korrekt.

Dashboard Projekttids widget – Buggar lösta

 • Prevent deletion of activity that is running in Project Time widget. It was possible to delete a running activity, making the timer to be unstoppable and showing a blank widget.
 • Förhindra borttagning av aktivitet som körs aktivt med timer i Projekttids-widgeten. Det var möjligt att ta bort en aktivitet som hade timer aktivt i Projekttids-widgeten. Det resulterade i att timer inte gick att stoppa och widgeten visade ett tomt innehåll.

Dashboard Attest-Assistenten – Buggar lösta

 • Raden för ledighetsansökningar i Attest-assisten widgeten visade inte korrekt antal ansökningar. Detta kunde i vissa fall resultera att 0 ansökningar visade trots att det fanns aktiva.

Danska löneintegrationer – Ny

 • Datalon löneintegration för Danska marknaden. Första löneintegrationen för QBIS som använder API istället för filer för en enklare hantering.

Danska faktureringsintegrationer – Ny

 • Dinero löneintegration för Danska marknaden. Koppla upp exportera era  fakturaunderlag från QBIS till Dinero.
 • E-conomics löneintegration för Danska marknaden. Koppla upp exportera era  fakturaunderlag från QBIS till E-conomics.

Uppdatering juni 2018

QBIS på danska
• Vi är glada att kunna meddela att QBIS nu är möjligt att använda på danska. Alla danska kunder eller användare kan byta danska gränssnittet på sin inställningssida.

Resursplanerare – Förbättringar
• Om en resurs inte redan var medlem på ett projekt, tillät inte QBIS dig att lägga till resursen till en projektaktivitet från resursplanleggaren. Vi har nu uppdaterat så att den nya resursen automatiskt läggs till i projektet samtidigt som resursen läggs till i projektaktiviteten.

Projektsida – Buggar lösta
• Att lägga till flera projektkategorier kunde i vissa situationer göra att kategorierna inte sparades.
• Att lägga projektmedlemmar till en aktivitet resulterade i att global timkostnad/timpris för resursen inte lyftes över. Detta har nu lösts.

Projektfakturering – Förbättringar
• I det Godkända fakturerings-delen och faktureringshistorik-delen av ett projekt har vi lagt till 2 nya kolumner där antalet icke-fakturabla och fakturabla verksamheter är kopplade till fakturan. Det här är mycket användbart när man tittar på manuellt justerade fakturor för att se vad justeringen är relaterad till. I samband med detta har vi tagit bort möjligheten att betrakta fakturan med justeringar eftersom det nu är överflödig funktionalitet.
• Fakturahistoriksidan har flyttats från sin egen sida till en ny sektion under de 2 faktureringssektionerna på sidan Fakturahanteraren. Fördelen med detta är att projektledaren kan se exakt hur mycket som redan är fakturerat i projektet, medan nya fakturor kan göras utan att behöva lämna sidan.
• Vi har gjort det mycket lättare att dela upp fasta priser, dvs. projekt och aktiviteter än tidigare. Nu finns det en nytt menyval på raden för fastpriset på den Godkänn tid och material sektionen som kallas ”Dela fastpris”, vilket gör det lätt att dela upp fasta priser i olika delar och tilldela fakturadata och faktureringstekster.

Projektfakturering – Buggar lösta
• Det var ett problem på sidan Förbered fakturor när du väljer bort fakturor för att förhandsgranska att systemet fortfarande visar alla fakturor. Detta är nu löst.
• Om du lagt till fakturatext till en del av ett fastpris, visades inte texten på fakturansektionen, på fakturan eller i exporten till faktureringssystemet. Detta är nu löst.

Projekttidsanalys – Förbättringar
• Det var förvirrende när du angav tidsperioden för rapporten för att visa alla data. I rapporthuvudet sa det ”Alla”, vilket leder till att du tror att rapporten är för alla kunder snarare än en tidsperiod. Vi har ändrat detta för att säga ”Period: Alla”.

Tid och materialrapport – Buggar löst
• Rapporten visade kostnaden för utlägg och inte priset om det skilde sig från kostnaden. Detta är nu löst.
• Knappen Visa detaljer expanderar nu även detaljerna för material och kostnadsposter. Tidigare skulle bara tidsposter utökas.
• Om prismodellen för projektet var inställd till aktivitetsmedlem visade rapporten duplicerade aktivitetsrader. Detta är nu löst.
• Ett beräkningsfel som gjorde att enhetspriset vid resa km / kilometer visade felaktiga värden på rapporten. Detta har nu rättats

Projektresultatrapport – Förbättringar
• Vi har lagt till projektkod och avdelningskod som nya valbara kolumnfält som kan visas på rapporten.

Projektrapport Scheduler – Förbättring
• Området på rapportschemaläggare där rapport-filter och inställningar sätts upp har omformats för att förbättra översikten av inställningar och filter. Det är nu enklare att se alla inställningar och filter för den schemalagda rapporten.

Projektmallar – Förbättringar
• När du skapar ett nytt projekt från en projektmall kan du nu använda start- och slutdatum som anges i mallen eller alternativt ange nytt start- och slutdatum.

Projektmallar – Förbättringar
• Vi åtgärdade ett problem som uppstod för användare med projektledarrättigheter, som inte kunde komma åt sidan projektmallar.
• Vi åtgärdade ett problem som vissa användare stötte på när de försökte visa global projektmallar.

Projekt – Utveckling av prognosprognoser
• Affärsprognos-widgeten har uppdaterats för att läsa den budgeterade och prognostiserade inkomsten för aktiviteter när prismodellen för projektet är inställd på att använda aktivitetsprismodellen. Tidigare var prognosen endast vid användning av projektdatoen.

Staff Ledger – Förbättringar
• Personalliggaren har förbättrats för att tillgodose skatteverkets regler och förbättra funktionaliteten för personal som använde personalliggaren.
– Tillagd möjlighet att hämta historiska data för alla datumintervall
– Tillagd möjlighet att filtrera data för en enskild anställd
– Kompletterande obligatoriska och icke-obligatoriska fält i exporten för att uppfylla kraven och förbättra användningen av exporten

Tidkortsgodkännande – Förbättringar
• Efter vår senaste QBIS-uppdatering upplevde vissa kunder att sidan för godkännande av tidkort var långsammare att ladda än tidigare. Vi har nu optimerat denna sida för att bli mycket snabbare.

Uppdatering maj 2018

QBIS 2.0 Projekt release!!

Uppdatering februari 2018

Förbättringarsupport 

 • Tabellbredden på ärendesidan i Ärendemodulen har utvidgats för att visa mer information.

Buggar

 • Fel veckonummer visades i QBIS 2.0 kalendrar.
 • Projekttids-widgeten blir blank efter att timer stoppas

Uppdatering januari 2018

Förbättringar

 • Förbättring av utläggsvalidering att endast validera mot till-datum.

Buggar

 • Åtgärdat overflow bugg i rapporten ”Månadsvis projektanalys av aktiviteter samt resurser”
 • Tid adderas till standardavvikelsen när semesterförfrågan godkänns. När du godkänner en semesterförfrågan läggs tiden till i rutan vänster på tidkortet och standardavvikelsen på måndag den första veckan
 • Schemalagda rapporter kunde inte skickas till multipla mottagare

December uppdatering 2017

Förbättringar

 • Adderat stöd för export av projekttid och info till Hogia Lön

Buggar

 • Åtgärdat bug när Förbered Löner sida fryser i 45s efter att datumfältet ändrats.
 • OB exkluderade inte rast på helger.
 • Åtgärdade bugg som uppkom när halvdags-flex  ansöktes på halvdagar.

Uppdatering november 2017

Förbättringar

 • Adderat tidzonsupport för Quick Time Arrive/Leave Widget
 • Alternativ för att välja tecken vid export av
 • Alternativ för att exportera extra arbetstid för PAXML exporter

Buggar

 • QBIS Touchscreen beräknade inte löneaktivitet med faktor (HR schema)

Uppdatering oktober 2017

Buggar

 • Tidsadministratören kan inte ändra(Modifiera/ta bort) semesteransökan som blivit godkänd av hen.
 • Tid adderades till tidrapporten ”Time Deviation Comparison” som inte hörde till rapporten.
 • Ändrat antal tillåtna tecken i enhetsfältet på Material-widgeten till 5 tecken.

Uppdatering september 2017

 • Ny QBIS dashboard logo

Uppdatering augusti 2017

Förbättringar

 • Lagt till information om projektaktivitetsnamn i rutan för att ta bort projekt på tidkortet

Buggar

 • När tidkortet sparades visades alltid felmeddelande även om sidan sparades korrekt.
 • Mindre språkproblem på Godkänn aktivitetstid på administrationssidan för tid.

Uppdatering juni 2017

Nytt

 • När du använder funktionen automatisk ifyllnad av arbetstid från projektaktiviteter på tidkortet är det nu möjligt att utesluta utvalda projektaktiviteter från automatiskt ifyllnad på arbetstiden genom en vald faktor. Inställning för detta görs i systemmodulen.
 • För att förbättra arbetsflödet kan stängda utläggsblad nu öppnas igen av anställd tills utläggsbladet har godkänts.

Förbättringar

 • I vissa fall gick det inte att ändra lösenord under inställningar när lösenordet innehöll vissa tecken. Detta är åtgärdat så att det alltid går att ändra.

Uppdatering maj 2017

Nytt

 • QBIS Schemaläggning har nu stöd för upp till 10-veckors scheman.
 • Förbättrad filtering i CRM Pipeline.
 • Vid fel och varningsmeddelanden på tidkortssidan visas nu även projektnamn i meddelandet för att lättare kunna identifiera var varningen eller felet är.
 • Uppdatering av QBIS Iphone appar för att supporter senaste IOS versionen (QBIS Tid, QBIS CRM and QBIS SD)
 • När endast QBIS Tidmodulen är aktiverad visas inte projektpanelen på utläggsregistreringen.
 • Skapa projektaktiviteter direkt från ett ärendehanteringsärende. Aktiveras från systemmodulen.

Buggar

 • På ledighetsplaneraren var veckonummer felplacerade när visningsvalet 3-månader var valt.
 • Problem att godkänna ledigheter direkt från ledighetsplaneringsöversiken, försök att göra detta visade ett applikationsfel.
 • Arbetstid och aktivitetstid var inte korrekt justerade på tidkortet.
 • Import/Synkronisering av leverantörsfakturor fungerade inte korrekt för vissa kunder.
 • Grupperade klocktider för tidavikelser exporterades på tomma dagar för Hogia Lön Plus.
 • Tidsavikelse-rapporten visade inte korrekta uppgifter om vald tidsperiod var mer än ett år eller mer.
 • I vissa fall kunde fält bli överskrivna från annan databas som var öppen samtidigt i samma webbläsare.

Uppdatering april 2017

Nytt

 • Tvåstegs-godkännande av utläggsblad
  Nu finns det möjlighet att aktivera tvåstegsgodkännande av utläggsblad. När chefen godkänner medarbetarens utläggsblad är det möjligt för en ekonomi / löneadministratör att markera utläggsbladet verifierat (”attesterat”) efter att ha kontrollerat att allt är korrekt inmatat i utläggsbladet och har alla därtill hörande kvitton
 • Vy för godkännade av projekttid
  Efter att en anställd har slutfört / stänger sitt veckovisa tidkort ska projektledaren (platschef) kunna godkänna projektaktivitetstiden som hör till sina projekt. Därefter ska avdelningschefen (arbetschef) kunna se att projektaktivitetstiden har godkänts och av vilka projektledare och godkänna hela tidkortet.

Buggar

 • PAXml exporter
  Huvudbokskoden  sparades inte korrekt.

Uppdatering mars 2017

New

 • Omfördelning av ledighetsansökningar
  Omfördela ansvaret för att godkänna ledighetsansökningar när en chef är borta eller ändras.
 • Import av utlandstraktamenten via värden från Skatteverket
  Reser dina anställda till flera länder så det kan vara tidskrävande att lägga in dem manuellt. Använd importfuktionen för att hämta alla utlandstraktamenten från Skatteverket.
 • Automatisk uppdatering av utlandstraktamenten.
  Få dina utlandstraktamenten att uppdateras automatiskt från Skatteverket.
 • Möjlighet att använda minskning av måltidsavdrag med procentuell avdrag.
  Ställ in din måltidsreduktion för att använda avdrag i procent istället för fast värde. Avdraget görs mot utlandstraktamentskostnaden. Särskilt bra tillsammans med automatisk uppdatering av utlandstraktamenten.
 • Importfunktion för löneaktivitetssaldon
  Uppdatera lönaktivitetssaldon genom filimport. Möjlighet att ändra enskilt eller flera saldon för en eller flera anställda.

Förbättringar

 • The Salary Activity Balance report shall have the ability to only show active employees
 • Service Desk report Time to include filtering
  A new filtering option for the Service Desk report to be able to include all registered time for an errand that has been closed on a certain date or in a period.
 • Logia Lön Plus Schema export shall exclude employees with non-numerical employee number
  In QBIS it’s possible to have non-numerical employee numbers but not in Hogia Lön Plus. It is now possible to export even if you have non-numerical employee numbers in QBIS as they are now exluded from the export.

Uppdatering februari 2017

Nytt

 • Avtalshanteringen i QBIS HR hanterar nu även konfigurering av OB för antal arbetade timmar. Sätt upp avtalet att registrera OB timmar när den anställdas registerat timmar som överstiger avtalets ordinarie arbetstid.
 • Hantera dina anställdas ATF (Arbetstidsförkortning) direkt i QBIS. Skaffa QBIS HR-modul till för att sätta upp scheman och få dina medarbetares ATF att beräknas automatiskt.
 • Förbättrad export till Hogia Lön Plus för att exportera start- och sluttider på löneaktiviteter för att stödja partiell frånvaro. Förändringar av användargränssnittet har gjorts i QBIS för att tillåta en anställd att ange start- och sluttid för dessa aktiviteter
 • Nu kan du skapa grupper av löneaktiviteter för att tex kunna visa komptidssaldon. Gruppera ihop tex Komp1, Komp2 osv tillsammans med en aktivitetsförälder som heter kompbank. Huvudaktiviteten Kompbanken summerar samtliga totala timmar och visas för den anställde.

Förbättringar

 • Visma Lön exporten har förbättrats för hantera olika utläggskoder för avdragsgill och icke avdragsgill representation.
 • Rapporten Sammanställning av löneaktiviteter har förbättrats för att ge en bättre förståelse av rapporterade traktamenten. Alla utlägg av typen traktamenten i rapporten kommer nu också visa traktamentstyp och information om plats.
 • Användare med rättigheten Tidsadministratör har nu möjlighet att godkänna eller ansöka om ledighetansökningar för alla anställda i företaget
 • För ett förbättrat flöde när ledighetsansökningar ska godkännas finns nu även möjligheten att stänga veckan på samma gång.
 • Som administratör kan du nu kontrollera vilka löneaktiviteter som ska visas för dem anställda i Ledighetsplaneraren. Endast löneaktiviteter som har inställningen ”Valbar” aktiverad på löneaktiviteten kommer att visas för dem anställda i Ledighetsplaneraren

 

Uppdatering januari 2017

Nytt

 • Fortnox synkronisering av leverantörsfakturor och projektnummer.
  Integrationen mellan QBIS och Fortnox har utökats för att möjliggöra ett mer automatiserat flöde mellan programmen. Vi har lagt till två bra tillägg:
  – Skapa dina projekt i QBIS och få dem att synkroniseras med Fortnox så att du bara behöver uppdatera din information på ett ställe
  – Synkronisera dina leverantörsfakturadata till QBIS projekt så att du kan använda detta i dina kundfakturor .

Förbättringar

 • QBIS 2 Tidrapporter visar inaktiva anställda om de finns i vald tidsperiod.
  Vi har gjort de nya rapporterna ännu smartare,  att bara visa anställda som har registrerat tid under den valda tidsperioden . Detta inkluderar både  rullgardinsmenyerna med anställda och i själva rapportvyerna.

Buggar

 • Attest-assistentens länkade sidor filtreras inte på rätt sätt.
  Filtreringen på sidor  för Godkänn tid och utlägg har  inte tillämpas på rätt sätt och har använt de senast använda filter när man följer en länk från Attest-assistenten. Problemet har åtgärdats och filtren tillämpas nu korrekt.

Uppdatering december 2016

Highlights

 • Användare kan nu öppna sina stängda men inte godkända tidrapporter utan att behöva begära att tidrapport ska öppnas från chefer eller administratörer.
 • Mass-godkännande och markera som redo av projekt  i med ett par klick.

Nytt

 • För projektledare som har stora högar av projekt varje månad för att godkänna material och tid kan processen vara ganska tidskrävande . Vi har förbättrat detta arbetsflöde för att göra det möjligt för projektadministratörer till att mass-godkänna och markera projekt som färdiga med ett par enkla klick

Förbättringar

 • Konfigureringen av autogenerering för projektnummer har förbättrats för att vara mer flexibel. Det är nu möjligt att välja ett startnummer för autogenereringen och att möjligheten att välja om formatet skall ha en separator mellan prefixet och det automatiskt genererade numret.
 • Anställda med användarrättighet kan nu öppna sina stängda veckor så länge de inte är godkända. När en stängd vecka öppnas av den anställde kommer ett meddelande visas för chefer och administratörer som kan godkänna den anställdes tidkort om de har samma vecka öppet i tidkortet för den anställde.
 • Att lägga till flera aktiviteter för samma projekt på tidkortet har blivit enklare. Senast valda kund/projekt är förvalt när du ska lägga till en ny aktivitet.

Buggar

 • E-post som skickas från ärendehanteringsmodulen som innehåller Kinesiska tecken visas inte korrekt i e-posten.
 • Mindre visuell bug för Förbered löner fliken för Hogia Lön Plus där textboxarna hade blivit avkapade i sidan.
 • Användare av Chrome på Android mobiler kunde inte registrera tid på tidkortet korrekt.

Uppdatering november 2016

Highlights

QBIS 2.0 Rapportgenerator är släppt!

Se det senaste webinaret om rapportgeneratorn för att komma igång.

Nytt

 • Visuell omdesign av funktionsknapparna som nu alltid finns toppen av sidan i en ”Frozen panel”. Funktionsknapparna finns alltid till hands oavsett
 • Automatisk beräkning av arbetstids. När en användare skriver in projektaktivitetstid på tidkortet kommer arbetstidsfälten att automatiskt beräknas och fyllas i. Detta aktiviteras under system.
 • Projekttid till Visma löneexport. Löneexporten för Visma stöder nu projekttid.

Förbättringar

 • Ändring av rättigheter under HR scheman. En chef kan endast ta bort scheman som den själv skapat.

Buggar

 • På IPhone visades tangentbordet när man öppnade projektaktivitetsrullgardinerna även om det inte visades någon sökbox.
 • Vid en viss fönsterstorlek blev menyn dubblerades höjden på menyn.
 • Förifylld tid försvann för vissa användare till synes slumpvis. Problemet har åtgärdats

Uppdatering oktober 2016

Nytt

 • Nu kan du söka och lättare hitta dina projekt eller projektaktiviter med det inbyggda sökfältet när du ska lägga till projektaktiviteter på tidkortet.
 • Använder ni Arbetstids widgeten som stämpelklocka? Ibland kan användarna missa att stämpla ut för dagen. QBIS kan nu ställas in för att automatiskt stämpla ut alla som inte gjort det vid en angiven tid. Dagen efter kommer användare få ett meddelande i Widgeten och måste rätta till tiden innan det går att stämla in igen.
 • White labeling förbättring. Konfigurera din egen logo och hälsningsfras för att användas i epost som skickas från QBIS till användarna att följa er företagsstandard.
 • Nu kan du som Hogia portalanvändare logga in direkt i QBIS utan att gå via Hogia portalen.
 • Ska du använda samma projektaktiviteter som du använde förra veckan behöver du inte lägga upp dem igen. Spara tid och använd funktionen Lägg till förra veckans aktiviteter till mitt tidkort.

Förbättringar

 • När kvittobilder sparas under utlägg sparas även rotationsinformation så att bilden visas i vald rotation.
 • Kvittonnummer på utläggssidan sorteras nu korrekt.
 • Visuella globala förbättringar
  – Undermenyn döljs när musmarkören flyttar sig från menyn.
  – Sidrubrikernas storlek har minskats och sektionen är nu fast.
 • När webläsaren automatiskt fyllde i lösenordet på anställdavyn gick det inte att spara och felet var dolt. Nu expanderas fälten automatisk vid fel så att det är enkelt att se och korrigera.

Buggar

 • Arbetstids widgeten visade fält som inte skulle visas när widgeten var konfigurerad för att använda endast arbetstid.
 • Ändringar på momsfältet sparades inte när ändring gjordes för Visma lön exporten. Felet är nu åtgärdat.
 • Visuella förbättringar för widgets. Skillnader i rubrikstorlekar i vissa widgets har åtgärdats.
 • Om ”Visa arbetstid” are avaktiverat för en användare gick det inte att växla mellan vecko och dagvy på tidkortet.
 • I vissa fall när löneaktivitetstid registrerades kunde den inmatade tiden försvinna när man sparade. Problemet har nu blivit åtgärdat.
 • Om ett företag har ett stort antal avdelningar, avmarkerades de sista markerade objekten i listan på grund av att listan trunkerades när den skickades till servern. Problemet har lösts genom att utvidga den tillåtna datastorlek som ska skickas från rullgardinsmenyn .
 • När en användare öppnade detaljerad vy för projektaktiviter sattes faktor fältet att vara i fokus. Faktor fältet är inte längre satt att sättas i fokus som standard.

Uppdatering september 2016

Highlights

 • Hogia Lön Plus projekttidsexport
 • Historisk kontroll av exporterad data i löneexporter

Nytt

 • Du kan nu välja om du vill att systemet ska komma ihåg vad som tidigare exporterats till ditt valda lönesystemet.
  – Om du exporterar data för samma period flera gånger, kommer QBIS nu minns exporterade data och inte exportera det igen.
  – Varje gång du exportera data och tidigare exporterat för den valda perioden, kommer QBIS ger dig möjlighet att antingen göra en fullständig export för perioden och få med redan exporterade data eller bara exportera data som inte har exporterats tidigare.
  Stöd för exporthistorik aktiverats i inställningarna för den valda löneexporten.
 • Export av projektdata är ett nytt alternativ och tillgänglig för Hogia Lön Plus lön export om du har projektmodulen.
  När du ställer in din export, har du möjlighet att också välja export av projekttid.
  – Lönekoder som är angivna i dina projektaktiviteter kommer att ingå i exporten.
  – Gör det enkelt för projektledarna att skapa nya aktiviteter med rätt lönkod genom att skapa aktivitetsmallar inklusive fördefinierad lönekod.
  – Möjlighet att ange baskonto för utlägg, separerat för moms, avdragsgill och ej avdragsgill representation
  – Möjlighet att exportera projektnummer för utlägg
 • Vi har nu lagt till systemintegration för Lönetid i SAP. Kontakta din QBIS representant för att höra mer om att få ditt QBIS anslutet till SAP!

Förbättringar

 • Som QBIS administratör har du nu möjlighet att begränsa användare från att välja och ta bort widgetar på instrumentpanelen . Administratören kan nu även konfigurera instrumentpanelen för enskilda användare.
 • Skräddarsy QBIS för att passa din företagsprofil ytterligare med förbättrad White labeling. Du har nu möjlighet att ställa in din egen logotyp och signatur på e-postmeddelanden som skickas av QBIS. Kontakta QBIS om du är intresserad av White labeling.
 • Tilldela en utsedd QBIS support person på det egna företaget för att hantera användarnas frågor och önskemål. Som QBIS administratör har nu möjlighet att konfigurera QBIS sidebar för att skicka e-post till en angiven epostlåda i företaget i stället för att gå direkt till QBIS Support. Detta kan användas för att skapa bättre kontroll för företaget vem och vad som ska skickas till QBIS supporten.
 • Den nya arbetstid start/stopp-widgeten har fått förbättringar
  – Geo-lokaliseringens prestanda har höjts för att ge en bättre användarupplevelse
  – Förhindra användaren att klicka två gånger för att utföra samma åtgärd.
  – Inställning av widgeten har förbättrats, nu behöver du inte tänka på att klicka i Tillåt Card / PIN registrering i Systemkontrollen.
 • När du anger frånvaro är det lätt att glömma att ändra arbetstiden, som leder fram till fel antal timmar på löneaktiviteter. Från och med nu, kommer QBIS automatiskt återställa dina arbetstider (Ankomst, lunch och Lämna) om antalet timmar på frånvaron är lika med kontrakterade timmar för dagen.

Uppdatering augusti 2016

Highlights

 • White labeling

Nytt

 • Nu kan du i QBIS kundanpassa logos och färg för att anpassa mot företagets standard (White labeling). Kontakta din säljrepresentant för att få veta mer.

Uppdatering juli 2016

Highlights

 • Start/Stopp-klocka för arbetstid förpackat i en widget. Lättviktsstämpelklocka som kan användas på en dator eller i en mobil enhet, med stöd för geolokalisering.

Nytt

 • Har ni behov av att kunna stämpla in och ut era tider men behöver kunna göra det mobilt. QBIS har nu en mobil stämpelklocka lättåtkommlig direkt på dashboarden. Widgeten har stöd för kom/gå och rast. Om ni behöver veta var instämlingen gjordes finns även stöd för aktivering av geolokalisering som visas för varje instämpling. Aktivera start/stop-klockan för arbetstid i systeminställningarna.

Förbättringar

 • Nu behöver du inte öppna schemalagda timmar varje gång du öppnar ett tidkort. QBIS kommer nu ihåg ditt senaste val om det ska vara synligt eller gömt.
 • När chef eller admin godkände tidkort eller utläggskort kunde man oavsiktligt råka klicka utanför checkbox och orsaka att tidkorts eller utläggssidan att öppnas istället.
 • Numeriskt (Android) och alfanumeriskt tangentbord visas när tid ska skrivas in på tidkortet i mobila webläsare för att förbättra användarupplevelsen.

Buggar

 • Vyn för pekskärmstidsstämplar som visar instämplingar för Touch Screen och Arbetstid start / stopp widget hanterade inte radbrytningar korrekt och orsakade att längre rader av text blev oläsbara textrader.
 • Ett fel i Hogia lön exporten medförde att företagsnamn och organisationsnummer saknades i skapade exportfiler.
 • När ett ärendehanteringsärende öppnades från en länk på tidkortet och sedan stängde ärendet laddades inte alltid tidkortet igen korrekt.
 • Vyn för pekskärmstidsstämplar som visar instämplingar för Touch Screen och Arbetstid start / stopp widget hanterade inte radbrytningar korrekt och orsakade att längre rader av text blev oläsbara textrader .

Uppdatering juni 2016

Highlights

Nu behöver du inte tänka på vad du ska ange i projektetkodfältet när du skapar ett nytt projekt. Det är nu möjligt att låta QBIS automatiskt skapa projektkoder. Koderna skapas antingen med ett standardprefixnamn eller ett prefix beroende av en viss projekt kategori . Projektetkods automationen ser även till att det inte finns några luckor i numreringen eller att någon annan tar projektkoden när du skriver in dina detaljer i projektet. Komma igång idag genom att aktivera funktionen i systemmodulen.

Använder du inte In/ut funktionaliteten i QBIS? Nu kan du kontrollera om du vill visa In/ut knapparna på Touch Screenen.

Om du har många projekt, kunde projektöversikten ta lång tid att ladda. Nu har projektöversikten fått paginering som minska laddtiden oavsett hur många project du har.

Nytt

 • Skapa projektkoder automatiskt, med ett standardprefix eller prefix per projektkategori.
 • Använder du inte In/ut funktionaliteten i QBIS? Nu kan du kontrollera om du vill visa In/ut knapparna i Touch Screenen.

Förbättringar

 • För att öka prestandan och minska laddtiden för projektöversikten när det finns ett stort antal projekt har paginering införts. På detta sätt minskar datan som ska överföras till webläsaren och vyn uppdateras snabbare.

Buggar

 • I tidkortets dagvy visades fel dag om man ändrade datum i vissa fall. Detta beteende kunde få användaren tro att tiden inte hade sparats korrekt.
 • Sidan för Förifylld arbetstid hanterade inte språksupport korrekt och visade engelsk text på vissa element även om svenska var valt.
 • Kvittonummer med mer än 9 tecken orsakade att sidan inte fungerade när utläggsbladet laddades.

Uppdatering maj 2016

Highlights

Det ska inte vara krångligt att konfigurera och köra löneexporter. QBIS löneexport har fått ett helt nytt utseende och ett tydligt flöde både för konfigurering av lönesystem och för att köra lönekörningsexporter.

Följ statusförändring på utläggsblad eller se vem som har ändrat och när. En vy med historik har lagts till på utläggsbladen.

Ledighetsansökningssidan har blivit optimerad för att öka prestandan. Tiden det tar att ladda sidan har minskat med 50%

Backendutveckling för kommande rapporter.

Nytt

 • Nytt flöde och utseende av löneexporterna
 • Historik på statusändringar på utläggsblad
 • Ny koppling, Visma Business integration

Förbättringar

 • Företagsnamnet i projektaktiviteter på tidkortet visade förkortningen istället för det fullständiga namnet.
 • Ledighetsansökningssidan har blivit optimerad för att öka prestandan. Tiden det tar att ladda sidan har minskat med 50%

Buggar

 • Ett fel kunde inträffa om columnsortering gjordes flera gånger i rad på utläggsöversikten
 • Material med samma artikelkod men med olika pris grupperades och medelvärdets summa visades som pris.
 • Ändring av löneaktivitet vid redigering av en ledighetsansökan sparade inte ändringen

Uppdatering april 2016

Highlights

Förbättrad utläggshantering, representationshantering i användarinterfacet har lagts till och export till Hogia lön för representation

Automatisk uträkning av kortaste avstånd för milersättning inklusive autocomplete och karta över körsträckan

Nytt
 • Nu behöver du inte leta upp gatunamn och distanser när du ska registrera milersätting. Låt QBIS hjälpa dig hitta till och från platser, använd den automatiska kortaste distansuträkningen eller skriv in det manuellt. See din resa i kartan.
 • Förbättrad utläggshantering med fler möligheter och förbättrad export till Hogia Lön Plus.
  – Registrera representations kvitton, med antal deltagare och namnen på dessa, syfte och belopp
  – Välj om antalet eller beloppet skall exporteras för registrerade traktamenten och måltidsersättningar
  – Export av moms till separat kostnadsställe och val om beloppen exporteras som enbart brutto, brutton + moms eller netto + moms
  – Export av avdragsgill och ej avdragsgill representation till separata kostnadsställen
 • I CRM säljpipelineöversikten har fältet ”% mot avslut” lagts till som en kolumn så att användaren kan sortera efter det fältets värde.

Förbättringar

 • Höjden på rullgardingsmenyn med anställda i sidrubrikerna på sidorna Tidöversikt, Tidkort och utläggsöversikten har förlängts så att fler anställda syns.
 • I ledighetsplaneraren går det nu att dra ut ledighetsöversikten så att fler anställda syns samtidigt.
 • QBIS kommer nu att komma ihåg om Tidkortsvyn senast var dag eller veckovy
 • I dagvyn på tidkortet visas nu namnet på den valda dagen
 • I utläggslistvyn har kvittonummer lagts till som en kolumn så att det ska vara lätt att hitta ett kvitto.
 • En hoppa över utläggsblad knapp har lagts till administration godkänn utläggsflödet så att det går att hoppa över ett enskilt utläggsblad utan att avbryta godkännandeflödet.

Buggar

 • Ett mindre grammatiskt fel i påminnelsemail för öppna veckor har korrigerats i det engelska språkstödet
 • Redigerbara etiketter för matreduktion som sätts upp i systemmodulen återspeglades inte på utläggssidan för matreduktion.
 • I ledighetsplaneraren flyttades tiden fram med 3 månader i taget när inställningen var i kvartalsvyn. Detta orsakade att det inte gick att välja vilka månader som skulle visas i samma vy. Datumväljaren flyttar nu alltid tiden bak eller framåt en månad, både i månads och kvartalsvyn.
 • Löneaktiviteter som var satta som ej valbara syntes i ledighetsplaneraren
 • Rullgardinsmenyer med anställda förlorar focus när man kommer till slutet och använder musscrollhjulet.
 • På Tidkortssidan i dagvy visades rubriken för ”Touch screen” även om det inte fanns en Touch screen
 • Ett felmeddelande visades i Min debiterbara tid widgeten om användaren bara hade tidsmodulen aktiverad.
 • Excelexporten för ledighetsplaneraren, exporterade inte korrekt. Detta har nu blivit åtgärdat.
 • På tidkortet om en dag av veckan hamnade i förra månaden och månaden var stängd var det inte möjligt att ta bort aktiviteten även om ingen tid var sparad.
 • Det var möjligt i vissa fall att välja flera projekt aktiviteter att vara automatiskt ifyllda på tidkortet i standard mallen. Detta har blivit åtgärdat och endast en projektktivitet kan väljas för automastisk ifyllnad.
 • Problem att registrera tid på tidkorted med vissa Android + Chrome versioner. Siffror som matades in visades inte alltid och markering av fältet fångades inte alltid upp.
 • Ingen varning visades när tidkort stängdes om det var en differens mellan arbetstid och aktivitetstid.

Uppdatering mars 2016

Highlights

Mycket arbete har lagts på att förbättra laddningstiden och på att förbättra användarupplevelsen vid användade av tidkorten. Vi är glada att meddela att vi lyckas öka prestandan med upp till 600 % .
Vi har också begränsat användningen av animationer och minska sidan från ändra storlek under laddning. Detta har varit en av våra mest efterfrågade förbättringar.

Nytt

 • Personalliggare  – XML Report
 • Förifylld tid QBIS 2 implementation
 • QBIS Ärendehantering CC functionalitet. Lägga till deltagare som ska få mailkopior på ärendenotifieringar.
 • Möjlighet att även välja 5 och 3 veckos scheman i HR modulen.

Förbättringar

 • Stora förbättringar av laddingstider av tidkort.
 • Uppdatering av veckopåminnelsemail för att vara enligt QBIS 2 standard.
 • Tidkort – Projektaktivitetsöversikten har visuellt förbättrats.
 • Tidkort – Ändra tabordning. Tabordningen har ändrats till att förflytta sig verticalt mellan fälten istället för horisontalt.
 • Förbättingar Personalliggare. Personalliggaren kan nu aktiveras/inaktiveras så att företag som inte använder denna funktionalitetinte blir låsta av restriktioner som är kopplade till personalliggaren.
 • Rubriken på sidorna Tidöversikt och Utläggsöversikt är klickbar för att välja anställd för att välja användare.

Buggar

 • Global – Utloggad när man klickade på ”Byt Design” / Switch Design
 • Tidkort – Endast en ärendehanteringsärende visades i kommentarsfältet på tidkortet.
 • Tidkort – Ingen bekräftelse visas när man stänger en tom vecka.
 • Widget – Faktor visades för fastprisprojekt i Projekttids widgeten.
 • Utlägg –  Felmeddelandet  ”Kan inte spara utläggsbladet” visas
 • Utlägg – Utläggsdatum kan ändras efter att utlägget har lagts till.
 • Utlägg – Underliga beteenden när man skapade nya utlägg.

Uppdatering februari 2016

Datum 2016-02-25

 • (FÖRBÄTTRING) Projekt – Stora förbättringar av faktureringsexporten för Fortnox, Visma admin och faktureringsrapporten. Några delar som tillkommit
  – Export av enheter
  – Export av utläggsnummer
  – Export av artikelnummer
  – Grupperingar och enhetlig data med det som exporteras i faktureringsrapporten
  Visma synkronisering av kunder under export
 • (BUG) Time sheet – Projektmallar visades och kunde väljas i projektaktivitetslistorna på tidkortssidan och i projektwidgeten
 • (BUG) Time – Kryssrutan för att aktivera förifyllt schema saknades på sidan Hantera mallar under Tidkort
 • (BUG) Widget – Problem med dubbla rader ibland skapades när man använde start/stop klockan och faktorn inte sattes korrekt.
 • (BUG) Login page – Ingen kontroll gjordes att fälten var ifyllda när användaren begärde nytt lösenord som kunde resultera i att inget lösenord skickades
 • (BUG) Widget – Raden för sena utläggsblad i Attest-assistenten visare öppna utläggsblad istället för sena.
 • (BUG) Time – När man öppnade stängd vecka genom Administration->Godkänn veckor visades inte meddelanderutan.
 • (FÖRBÄTTRING) Time Sheet – E-post meddelande för påminnelser om att det finns öppna veckor har förbättrats gällande tydlighet
 • (NY) Time Overview – Du kan nu se tidvärden för varje enskild person som du har tillåtelse att se på Tidsöversiktsidan. Sidans rubrik har fått en rullist där det går att välja en enskild användare. Alla widgets på sidan uppdateras för att visa den valda personens värden.
 • (FÖRBÄTTRING) Time Sheet – Vid användandet av aktivitetstid som löneaktivitetstyp var det inte möjligt att sätta projektaktivitet att vara löneaktivitet.
 • (FÖRBÄTTRING) Time Sheet – Projekttid på tidkortsidan har nu redigerbara och flerradskommentarer.
 • (FÖRBÄTTRING) Time Sheet – Problem med tidzoner avaktiverade tidkorten för vissa tidzoner.
 • (FÖRBÄTTRING) Time page – Dagvyn är omdesignad och förbättad för att skapa en bättre användarupplevelse.
 • (BUG) Time Sheet I vissa fall visades inte Stäng vecka knappen efter att tidkortet sparats.

Datum 2016-02-16

Mindre uppdatering med förbättringar främst kring det nya gränssnittet.

 • (GLOBAL) Globala QBIS prestanda förbättringar
 • (BUG) Projekttid Widget- Problem med att lägga till ny aktivitet när en är vald
 • (BUG) Tidssidan – Problem kunde uppstå om samma aktivitet lades till flera gånger
 • (BUG) Tidssidan – Ikonen för att expandera rad för kommentarer fungerade inte korrekt i Firefox
 • (FÖRBÄTTRING) Tidssidan – Projektaktivitets namn förbättrades och visar nu fullständigt namn ställt för förkortning
 • (BUG) Tidssidan – Projektaktivitetskommentarer försvinner om du byter dag eller aktivitet utan att spara
 • (BUG) Tidssidan – Problem med projekttid när du ändrar bland dina tider
 • (BUG) Tidssidan – Projektaktiviteter kom tillbaka vid vissa tillfällen efter de hade raderats från tidssidan
 • (BUG) Tidssidan – Vissa användare kunde inte registrera tid pga. ett problem med en inställning för att tillåta registrering
 • (FÖRBÄTTRING) Tidssidan – Förkortade projektnamn byttes till komplett projektnamn på de platser de listas
 • (FÖRBÄTTRING) Tidssidan – Förbättrad design på projektinformationsboxen
 • (IMPROVEMENT) Tidssidan – Förbättrad design  på dagsvyn
 • (IMPROVEMENT) Tidssidan – Ny informationsbox om avvikelser
 • (IMPROVEMENT) Utlägg – Visuell förbättring för att visa totalen under beloppen
 • (IMPROVEMENT) Utlägg – Enhet för sträckan saknades på körsträcka

Datum 2016-02-08 kl. 00:00

Release nya QBIS Tid gränssnitt för samtliga användare.  Ny login sida. Nytt hjälpavsnitt QBIS Tid.

Datum 2016-02-08 kl. 00:00

Release nya QBIS Tid gränssnitt för samtliga användare.  Ny login sida. Nytt hjälpavsnitt QBIS Tid.

Uppdatering januari 2016

Datum 2016-01-26

Förberedelser backend för nya QBIS samt:  

Typ Sammanfattning Modul/er Förklaring
Vidareutveckling Nytt filter projektlistsidan – projektkategori Projekt Ett nytt filter har lagts till på projektlistsidan under projekt, som gör det möjligt att filtrera projekt efter projektkategori.
Vidareutveckling Nytt filter projektlistsidan – projektfakturor Projekt Ett nytt filter har lagts till på projektfaktureringssidan för att användaren ska kunna filtrera sina projektfakturor efter vilka kategorier de tillhör.
Nyhet App synkronisering Apps, IOS, Ärendehantering QBIS Ärendehanterings-app hanterar nu synkronisering över mobilnätverk
Vidareutveckling Förbättrad projektplanering och uppföljning. Projekt Planera och följ upp dina projekt ännu bättre med QBIS nya materialbudgetering.
Nyhet Personalliggare Bygg Personalliggare för byggbranschen implementerad

Uppdatering december 2015

Datum 2015-12-26

Backend update inkluderade förberedelser för nya QBIS. BETA-testning av systemet.


Datum 2015-12-08

Backend update inkluderade förberedelser för nya QBIS.

Uppdatering november 2015

Datum 2015-11-26  Stor uppdatering

Stor uppdatering backend som inkluderade förberedelser för den kommande nya QBIS som inom en snar framtid kommer att finnas tillgängligt för våra kunder .

Uppdatering oktober 2015

Datum 2015-10-29  Rutinuppdatering

Typ Sammanfattning Modul/er Förklaring
Bug Projektfaktureringsrapporten visar visar endast nuvarande datum Projekt, projektfakturering Projektfaktureringsrapporten har förbättrats och felaktigheter har åtgärdats.
– Det datum som anges i rapporten visar nu fakturadatum och inte datum när rapporten skapandes. Datum för skapande av rapport visas fortfarande tills en faktura har är klar.
– Fakturaadress är nu den adress som väljs i första hand i stället för postadressen som tidigare valdes. Adresserna kommer att väljas i följande ordning:
— Fakturaadress eller om den saknas postadress och om den saknas kommer besöksadress att användas.
– Fältet stad saknades i rapportens adressfält , fältet har nu lagts till för att visa hela adressen.
Vidareutveckling Förbättrad tydlighet av filtreringen på projektfaktureringssidan. Projekt, projektfakturering Vi har förbättrat hur informationen som presenteras och användarvänligheten för projektledare inuti Projektfaktureringsfliken genom att visa både de filtrerade summorna och de totala godkända värdena. Filterringsknappen har även bytt namn till Filtrera för att tydligare visa dess syfte.

Uppdatering september 2015

Datum 2015-09-30 – Rutinuppdatering

Typ Sammanfattning Modul/er Förklaring
Vidareutveckling Förändringar kring att sätta ”Kontaktsätt” till aktiv/inaktiv CRM, Systeminställningar Förbättrad hantering av ”Hittade oss genom” i CRM företagsinformation
– Det är nu möjligt att skapa obegränsat antal poster i ”Hittade oss genom” i CRM-administrationen.
– Varje post kan sättas som aktiverad/oaktiverad så att historiken på redan skapade bibehålls men att man samtidigt endast visar aktuella poster i listan när man skapar nya företag.
Bug Negativa timmar kan inte registreras – på alla browsers. Tid Ett felaktigt beteende i Firefox och Chrome har blivit åtgärdat så att det inte går att ange negativa timmar i tidsaktivitetsfälten
Vidareutveckling Tillåter negativa timmar på fakureringssidan för att göra kreditnota. Projekt, Projektfakturering Faktura fliken i Projektmodulen har förbättrats så att projektledare eller administratörer kan ange negativa timmar så att det går att skapa en kreditfaktura
Vidareutveckling Nya filter för produkt och produktgrupp CRM Förbättringar har gjorts i säljpipline genom utökad filtrering. Filtrering kan nu göras baserat på produkt eller produktpaket så att ditt säljteam har möjligheten att sätt upp mål baserat på produkt och kunna mäta prestation.
Vidareutveckling Förbättrad funktionalitet på  ”hittade oss igenom” inställningarna. CRM, Systeminställningar Förbättrad hantering av ”Kontaktsätt” i CRM händelselistan
– Det är nu möjligt att skapa obegränsat antal poster för ”Kontaktsätt” i CRM administrationen.
– Varje post kan sättas som aktiverad/inaktiverad så att historiken på redan skapade kategorier bibehålls trots en inaktivering. Samtidigt visas endast aktuella poster i listan när man skapar nya företag.
Bug CRM Typ dropdown justerad i säljpipeline CRM Åtgärdat mindre UI-problem där CRM Typ på rullgardinsmenyn inte var korrekt justerad.
Vidareutveckling Utökat antal tecken på landsfältet. CRM, Projekt, ServiceDesk Förbättringar har gjorts i CRM, Projekt och Ärendehanterings modulerna för landsnamn som har utökats till 50 tecken för att kunna rymma hela landsnamn utan avkortning

Uppdatering augusti 2015

Datum 2015-08-27 – Rutinuppdatering

Typ Sammanfattning Modul/er Förklaring
Vidareutveckling Aktivetet saknades i excelfilen i vissa fall när semesterplaneringen exporterades Tid, Exporter Semesteröversiktsrapporten korrigering. Om semester och andra löneaktiviteter blandades kunde vissa veckor visa blankt även om semester var korrekt inlagt.
Vidareutveckling Lösenordsfältet i applikationen är ändrad så att den inte visar lösenordet i klartext. Visma integration Förbättringar i Visma admin export applikationen
– Lösenordet för QBIS connect är inte längre synligt i klartext.
– Användaren kan nu välja om lösenordet ska sparas
– Applikationen loggar bara in automatiskt om användaren har valt ”Kom ihåg lösenord”, för att ge användaren möjlighet att välja graden av säkerhet.
Ny Exportera QBIS ordernummer till Visma Admin Visma integration Visma admin faktureringsexport stöder nu export av ordernummer från QBIS.
Bug Faktureringstext i Visma Administration visades inte alltid korrekt. Visma integration Fakturatexter som exporterades till Visma admin visades i vissa fall inkorrekt i Visma. Avkapade rader eller att felaktig text visades i fakturatextfältet. Detta är nu åtgärdat
Ny Inget datum ska exporteras ska exporteras till Visma Admin Visma integration QBIS Faktureringsexport till Visma admin exporterade fälten förfalloddatum och leveransdatum och skapade felaktiga datum. Eftersom fälten inte finns i QBIS Projekt ska dessa fält inte exporteras.
Vidarutveckling Tilllåt filtering i händelsevyn av nivånamn CRM I CRM modulens händelsevy kan man nu filtera efter nivånamn. Nivånamnen finns även i listvyn som en egen kolumn.
Tillgängliga filteringsnivåer:
– Alla
– Ej Tilldelat
eller en nivå som är uppsatt i databasen.