Slå ihop kollektivavtal
med er tidrapportering

Testa QBIS kostnadsfritt i 14 dagar!

Testa QBIS

Vad är ett kollektivavtal och varför behövs det?

Kollektivavtalet är det skriftliga dokument som anger vilka regler som gäller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Avtalet kan innehålla flera olika föreskrifter som beskriver hur arbetssituationen kan se ut, såsom företagets policy, förmåner för den anställde samt löne- och anställningsvillkor. Företag, organisationer eller verksamheter är inte bundna till att använda sig utav ett färdigpaketerat kollektivavtal. Det innebär dock inte nödvändigtvis att villkoren automatiskt är sämre än med de företag, organisationer eller verksamheter som följer ett kollektivavtal.

Den modell som dagens kollektivavtal är uppbyggda från, infördes först i Sverige under 1930-talet. Många var då missnöjda med sina arbetssituationer, varpå kollektivavtalet började utformas. Idag har mycket av standarden för arbetsmässiga klimat förändrats och många företag ger anställda bra villkor även om de inte är fackligt knutna. Den svenska standarden har, till kollektivavtalets följd, således nått en högre nivå på ett naturligt vis.

Ett kollektivavtal kan innehålla flera olika bestämmelser. Bland annat kan det innehålla:

  • Anställningsvillkor och anställningsformer
  • Överenskommelser kring arbetstid
  • Lön- och ersättningar
  • Ledighetsbestämmelser
  • Uppsägningsvillkor
  • Pension- och olycksfallsförsäkringar

Kollektivavtal för arbetsgivare – hur fungerar det?

För arbetsgivare som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation är man bunden till att förhålla sig till det kollektivavtal som sagd organisation erhåller. Om företaget däremot inte är med i någon särskild organisation kan man däremot skapa ett så kallat hängavtal, vilket tas fram i samarbete mellan företaget och facket. Ett hängavtal gör att företag kan applicera vissa regler från ett kollektivavtal till företagets policy utan att binda sig till ett färdigt kollektivavtal.

I praktiken gäller bestämmelserna i kollektivavtalet eller hängavtalet, för alla anställda inom företaget oavsett om några i personalen är fackligt representerade eller inte. Det avtal som arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans kommer överens om blir en del av anställningsavtalet när denne påbörjar sin arbetsperiod.

Ett kollektivavtal gäller vanligtvis under 1-3 år, och måste därför omförhandlas med jämna mellanrum. För arbetsgivare kan ett kollektivavtal vara en simpel lösning för att säkerställa kvaliteten på arbetsmiljön eftersom de flesta villkoren, försäkringarna och förmånerna redan är inskrivet. Det är ett sätt för arbetsgivare att få en färdig lösning att implementera, och undgå att förhandla med varje anställd om dennes enskilda villkor.

En av de delar i ett kollektivavtal som uppmärksammas mest är lönevillkoren. Avtalet anger ofta den nivå för miniminivå som finns inom företaget. En arbetsgivare och en arbetstagare kan alltid förhandla om lönevillkoren, och frångå det som står i kollektivavtalet, med förutsättningen att villkoren kommer att förbättras. Det är aldrig tillåtet för en arbetsgivare att aktivt försämra förutsättningarna för anställdas lön, från det som har bestämts i ett tidigare avtal.

Det är alltid arbetsgivaren, tillsammans med den fackliga organisationen, som bär ansvaret för att se till att avtalet efterföljs.

I praktiken gäller kollektivavtalet, eller hängavtalet, för alla anställda inom företaget oavsett om några är fackligt organiserade eller inte. Det avtal som arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans är överens om blir en del av anställningsavtalet när denne påbörjar sin arbetsperiod.

Prova själv och se hur QBIS kan effektivisera lönehanteringen

Skräddarsy avtalen efter er verksamhet

I QBIS kan ni bygga alla avtal från grunden. På så sätt kan ni anpassa och göra i ordning alla avtal så att de passar er verksamhet. Alla de regler och riktlinjer som rör tidrapportering kommer att kunna användas i QBIS och integreras med ert ekonomisystem för att skapa sömlös funktionalitet.

Många företag och verksamheter har flera anställda där samma avtal gäller. Därför har de tillgång till samma löneaktiviteter med samma uppsättning av regler för denna tiden. Med avtal i QBIS kan ni själva välja vilka löneaktiviteter som ska läggas in på ett visst schema, och på så sätt göra kopplingen mellan anställda och avtalet. Ni kan ange reglerna som gäller för varje löneaktivitet om hur de automatiskt ska registreras när en anställd rapporterar sin tid. Oavsett om det gäller flextid, övertid, OB-tillägg eller sjukdom, kommer ni att kunna skapa löneaktiviteter som passar de anställda. Genom att koppla avtal till scheman blir det enklare att ange vilka löneaktiviteter som ska gälla för vilka personer.

Fördelarna med att koppla avtal och scheman med tidrapporteringssystem

Tidrapportering kan underlätta flera delar av administrationen och för de anställda. En av de största fördelarna med att tidrapportera är att man kan automatisera flera av de tyngsta återkommande administrativa uppgifterna, såsom lönehantering. Genom att tidrapportera i ett system som hanterar både avtal med löneaktiviteter och anpassade scheman, kommer tidrapporteringen i registrera mot vilken löneaktivitet som tiden rapporterats. När det gäller avvikelser, både positiva och negativa, kommer dessa att uppdateras i realtid hos varje användare. I en widget på startsidan kan man bland annat se sina tidssaldon i flextid, OB, komp, sjukdom, semesterdagar m.m.

Så fungerar det med avtal i QBIS

Skapa unika avtal för er verksamhet

Lägg upp helt unika avtal beroende på de anställda, avdelningar eller delar av företaget som avtalet berör.

Koppla särskilda löneaktiviteter till vissa avtal

Sätt ihop avtal som endast innehåller de löneaktiviteter som gäller för enskilda grupper av anställda.

Ange arbetstidsförkortning

Ställ in ATK/ATF i ett avtal genom att en anpassad löneaktivitet för arbetstidsförkortning. Så kommer villkoren att synas direkt i tidkortet för de berörda anställda.

Uppdaterade villkor appliceras automatiskt till anställda

När ett befintligt avtal uppdateras kommer alla anställda, som har avtalet kopplade till sitt schema, kunna ta del av de nya villkoren.

Sammankoppla avtal till scheman

Genom att skapa avtal och koppla till scheman skapas en större frihet i att anpassa löneaktiviteter och arbetstider för de anställda.

Automatiserade lönehändelser i avtalen

En anställd som jobbar efter schema som har särskilda bestämmelse, såsom OB-tid under ett bestämt tidsintervall, kan få tillägget automatiskt registrerat till löneunderlaget.

Integrera systemet för automatiska överföringar

QBIS kan integreras med de flesta stora systemen för överföring av lön- och faktureringsunderlag.

Aktivera eller inaktivera gamla avtal

Kollektivavtal omförhandlas med jämna mellanrum och därför kan avtal behöva inaktiveras, men ändå behåller all data av referensskäl.

Lägg in era avtal i QBIS för enklare hantering

Se hur det fungerar genom att få en inloggning till QBIS, så du kan testa själv!