Personalliggare för dig inom bygg

Smidig lösning med in- och utcheckning

Elektronisk personalliggare med tidrapportering för dig i byggbranschen

Från och med den 1 januari 2016 måste alla byggen ha en  elektronisk personalliggare. Med QBIS Bygg Personalliggare löser du alla Skatteverkets krav.

Med QBIS Bygg kan alla på en byggarbetsplats som regleras av de nya reglerna stämpla in och ut på ett enkelt sätt. Informationen samlas i QBIS och kan enkelt exporteras som XML.

Personalliggare och tidrapportering

 • Personalliggare utan kortläsare eller ID06-kort
 • Checka in och ut enkelt med app
 • Tidrapportering mot projekt ingår
 • Hantera underentreprenörer
 • Kopplingar till löner och fakturering
Personalliggare bygg app

Ring oss på 031-10 70 60 så berättar vi mer

Krav på Elektronisk Personalliggare

Riksdagen har beslutat att det är obligatoriskt med elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser från och med den 1 januari 2016 som verksamma personer och företag har skyldighet att registrera sig i. Skatteverket får nu rätt att besöka arbetsplatsen och kontrollera att personer kan identifiera sig samt att de är registrerade i liggaren.

Vad innebär det?

För byggherren innebär den nya lagen att byggherren innan byggstart ska registrera sig hos skatteverket, och lämna uppgift om tid för byggstart och adress för byggplatsen. Därutöver ska byggherren tillhandahålla den elektroniska personalliggare som ska finnas på varje byggarbetsplats.

Om byggherren eller näringsidkaren inte fullföljer sina åligganden ska skatteverket ta ut kontrollavgifter, t.ex 2 000 kr per oregistrerad person som påträffas verksam på byggarbetsplatsen.

Personalliggare för dig inom Bygg

QBIS är ett komplett tid- och projektstyrningssystem som har funnits på marknaden i många år. I QBIS finns nu alla funktioner du behöver för att få en personalliggare för byggbranschen – och inte nog med det – du kan sköta allt från tidrapportering, semesterplanering, utlägg och projektplanering i QBIS – om du vill.

Behöver ni hjälp med lönehanteringen?

Då skulle vi rekommendera Hogia Bygglön som är specifikt anpassad till byggbranschen. Qbis och Hogia har tillsammans skapat en smidig lösning för enkel tidrapportering och lönehantering.

QBIS Bygg uppfyller lagkraven

Med QBIS Bygg Personalliggare uppfyller du de krav som ställs på byggarbetsplatser. Du får en smidig personalliggare och ett smart och kraftfullt verktyg för tidhantering som ger dig stora mervärden.

Boka gratis konsultation

Integrerat och klart

QBIS har färdiga kopplingar till de flesta lönesystem och faktureringsystem så du kan arbeta enklare med din tiddata – oavsett andra system.

Se integrationer
Integrationer med QBIS

Vanliga frågor:

Varför införs krav på personalliggare?

Det är ett steg i strävan för tryggare arbetsplatser och minskad ekonomisk brottslighet.

Hinner vi komma igång i tid?

Ja, Eftersom tiden är knapp tills de nya bestämmelserna träder i kraft finns en risk att berörda parter inledningsvis får svårt att fullgöra sina skyldigheter. Skatteverket ska enligt lag ta hänsyn till sådant som innebär att det finns skäl att befrias från kontrollavgift. Under första halvåret 2016 kommer vi att ta särskild hänsyn till sådant som påverkat näringsidkares möjlighet att uppfylla kravet på personalliggare. I praktiken innebär det att Skatteverket kommer att vara återhållsamma med att ta ut kontrollavgifter under första halvåret av 2016.

Vad är byggherrens skyldigheter?

Om du är byggherre ska du enligt huvudregeln

 • anmäla dig för registrering hos Skatteverket innan byggverksamhet påbörjas på en byggarbetsplats
 • underrätta Skatteverket om en uppgift, som ligger till grund för registrering, ändras
 • tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen och
 • hålla den samlade personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen (beträffande uttrycket den samlade personalliggaren, se nedan under rubriken Hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren).

Byggherrens skyldigheter gäller inte för en byggherre som är en fysisk person som inte i näringsverksamhet utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Skyldigheterna gäller inte förrän de sammanlagda arbets- och materialkostnaderna, exklusive mervärdesskatt, för byggverksamheten på byggarbetsplatsen kan antas uppgå till mer än fyra prisbasbelopp (för närvarande omkring 180 000 kr).

 

Vad ska personalliggaren innehålla?

 • Byggarbetsplatsens identifikationsnummer
 • De verksamma företagens namn, organisationsnummer eller personnummer eller motsvarande uppgift.
 • De verksamma personernas namn, personnummer eller motsvarande utländska nummer
 • När arbetet påbörjats/avslutats.

Uppgifterna i personalliggaren ska bevaras av den som bedriver byggverksamhet.

*Källa: Skatteverket

Personalliggare för inom bygg
Personalliggare Bygg med app